Visos vietos patarėjų grupės ir jungtinės patariamosios grupės

Vietos patarėjų grupės (VPG) yra pilietinės visuomenės organai, konsultuojantys prekybos susitarimų įgyvendinimo klausimais. Pirmą kartą VPG buvo įtrauktos į 2011 m. ES ir Korėjos laisvosios prekybos susitarimą. Nuo to laiko kiekvienu laisvosios prekybos susitarimu (LPS), kurį ES pasirašo su šalimi partnere arba šalių grupe, įsteigiama ES VPG ir susitarimo šalies partnerės VPG.

VPG nėra dvišaliai organai: ES VPG patikėta užduotis patarti Komisijos prekybos generaliniam direktoratui, tuo tarpu susitarimo šalių partnerių VPG pataria savo nacionalinėms vyriausybėms. Tačiau ES ir šalių partnerių VPG gali surengti VPG bendrus posėdžius prieš metinį Pilietinės visuomenės forumo susitikimą, kurį Prekybos GD organizuoja pagal atitinkamą laisvosios prekybos susitarimą.

VPG daugiausia veikia prekybos ir darnaus vystymosi srityje: ES pasirašyti LPS turi konkretų prekybai ir darniam vystymuisi skirtą skyrių, o socialiniai partneriai ir pilietinės visuomenės organizacijos, kuriems atstovaujama VPG, gali išsakyti savo nuomonę apie LPS poveikį visuomenei, ekonomikai, aplinkai, darbuotojų ir žmogaus teisėms ES ir šalyje ar šalyse partnerėse.

VPG sudėtimi užtikrinama atstovavimo trims pagrindinėms grupėms – darbdaviams, darbuotojams ir tretiniam sektoriui arba NVO – pusiausvyra. Sprendimus dėl savo padalinių savarankiškai priima ir įgyvendina pačios VPG. ES vietos patarėjų grupėse EESRK atstovauja trys nariai (po vieną iš kiekvienos savo grupės).

EESRK taip pat užtikrina sekretoriato paslaugas visoms VPG.

Pagal 2021 m. įsigaliojusį ES ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą buvo įsteigta pagal ES ir JK prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą veikianti ES vietos patarėjų grupė, kurios pareiga – konsultuoti Komisiją visais susitarimo klausimais. Atsižvelgiant į šią platesnę veiklos sritį šioje VPG yra ir daugiau narių (iš viso 30 vietų, 6 skirtos EESRK nariams).

Ateityje ir kitoms VPG būtų galima patikėti ir visus jų atitinkamų laisvosios prekybos susitarimų klausimus.

Nuo 2021 m. EESRK rengia metinį visų VPG posėdį, kuris suteikia galimybę ES VPG įvertinti padėtį ir pasikeisti geriausios praktikos pavyzdžiais.

Šiuo metu veikiančios VPG:

ES VPG

Iš viso narių 

EESRK 

Nuolatiniai stebėtojai 

Kanada 

23 

CARIFORUM valstybės 

13 

 

Centrinė Amerika 

16 

 

Kolumbija Peru Ekvadoras 

20 

 

Sakartvelas 

 

Japonija 

14 

 

Moldova 

 

Singapūras 

14 

 

Pietų Korėja 

19 

 

Jungtinė Karalystė 

30 

30 

Ukraina 

14 

 

Vietnamas 

21