ELi sisenõuanderühm „Kesk-Ameerika“

Kaubandussuhted ELi ja Kesk-Ameerika piirkonna vahel on määratletud 2012. aasta juunis sõlmitud assotsieerimislepinguga. Kõnealune leping hõlmab muu hulgas kaubandust, poliitilist dialoogi ja koostööd. Hõlmatud Kesk-Ameerika riigid on Panama, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras ja Nicaragua.

ELi ja Kesk-Ameerika assotsieerimislepingu kaubandussammas jõustus 2013. aastal ja selle alla käivad kaubanduse ning säästva arengu jaotis, poolte võetud kohustused tööjõu ja keskkonnaga seotud küsimustes, mis on olulised nende kaubandussuhete jaoks, ja üldeesmärk toetada säästvat arengut. Nende kohustuste hulka kuulub muu hulgas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhikonventsioonide, selliste mitmepoolsete keskkonnalepete nagu bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni, ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ning ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni rakendamine.

Lisaks on EL ja Kesk-Ameerika riigid võtnud kohustuse tagada oma siseriiklikes õigusaktides töö- ja keskkonnakaitse kõrge tase, püüelda selles valdkonnas õigusaktide ja poliitikasuundade parandamise poole ning mitte langetada neid tasemeid selleks, et kaubandust või investeeringuid ligi meelitada. Samuti on nad väljendanud soovi teha koostööd valdkondades, mis on seotud kaubandusega ja vastavalt sellele tööjõu, keskkonna ja säästva arenguga. Sellise koostöö sihiks on muuhulgas ka lihtsustada kaubandust ja investeeringuid keskkonnatehnoloogiatesse ja -teenustesse, edendada taastuvenergiat ja energiatõhusaid tooteid ning ettevõtja sotsiaalset vastutust ja selliste toodetega kauplemist, mille suhtes kohaldatakse eetilisi või õiglase kaubanduse kavasid. Koostöö võib ühtlasi hõlmata metsaressursside säästva majandamise kaubandusega seotud tahke, säästva kalanduse edendamist ja muid asjaomaseid valdkondi.

Pooled on ühtlasi võtnud kohustuse jälgida lepingu mõju.

ELi sisenõuanderühm

ELi ja Kesk-Ameerika assotsieerimislepingu kaubanduse ning säästva arengu jaotisega nähakse ette, et kumbki pool loob uue kaubanduse ja säästva arengu (keskkond ja tööjõud) nõuanderühma või konsulteerib olemasolevaga. Nõuanderühma ülesanne on väljendada arvamusi ja anda soovitusi säästva arengu kaubandusega seotud tahkude kohta ning anda pooltele nõu, kuidas paremini saavutada jaotise eesmärke. Nõuanderühma kuuluvad kodanikuühiskonna sõltumatud esindusorganisatsioonid ning selles on tasakaalustatult esindatud majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaala sidusrühmad, sh tööandjate ja töötajate organisatsioonid, äriühendused, valitsusvälised organisatsioonid ning kohalikud ametiasutused.

Ühiskoosolekud

ELi ja Kesk-Ameerika assotsieerimislepinguga sätestatakse, et pooled korraldavad kahe piirkonna kodanikuühiskonna dialoogifoorumi, milles on tasakaalustatult esitatud majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaala sidusrühmad, ning edendavad selle toimimist. Eesmärk on pakkuda raamistikku avatud dialoogiks kaubanduse ja säästva arengu tahkude kohta pooltevahelistes suhetes ja samuti aruteluks selle üle, kuidas koostöö võib aidata saavutada jaotise eesmärke. Kodanikuühiskonna dialoogi foorum tuleb kokku kord aastas, kui lepinguosalised ei lepi kokku teisiti. Valitsustevahelise kaubanduse ja säästva arengu nõukogu iga koosolek hõlmab istungit kodanikuühiskonna esindajatega, et arutada jaotise rakendamist.

Lisaks on ELi ja Kesk-Ameerika nõuanderühmad leppinud kokku pidada iga-aastaseid ühiskoosolekuid, mis korraldatakse vahetult enne või pärast kodanikuühiskonna dialoogifoorumi koosolekuid. Sellised ühiskoosolekud pakuvad asjakohast raamistikku põhjalike struktureeritud arutelude jaoks väga erinevate tahkude üle, mis on seotud kaubanduse ja säästva arengu jaotise rakendamisega. Ühiskoosolekud annavad ühtlasi võimaluse vahetada teavet ja häid tavasid seotud valdkondades ning valmistada ette pooltele ja kodanikuühiskonna dialoogi foorumile esitatavad ühissoovitused.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created pursuant to Title VIII (Article 294) of the EU-Central America Association Agreement
Decent work and compliance with ILO standards
Business opportunities and challenges...
Corporate social responsibility