ELi sisenõuanderühm „Colombia, Peruu ja Ecuador“

This page is also available in

ELi ning Colombia ja Peruu kaubanduslepingu kaubanduse ja säästva arengu jaotises nähakse ette, et kumbki pool loob uued sisenõuanderühmad või tööjõu, keskkonna ja säästva arengu küsimuste eest vastutavad komiteed või konsulteerib olemasolevatega, et väljendada arvamusi ja anda soovitusi jaotise rakendamise kohta. Sellistesse sisenõuanderühmadesse ja komiteedesse kuuluvad kodanikuühiskonna sõltumatud esindusorganisatsioonid ning nendes on tasakaalustatult esindatud majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaala sidusrühmad.

ELi ning Colombia ning Peruu kaubanduslepinguga nähakse ette, et valitsustevaheline kaubanduse ja säästva arengu allkomitee kutsub üks kord aastas (välja arvatud juhul, kui pooled lepivad kokku teisiti) kokku avatud istungi kodanikuühiskonna organisatsioonidega ja laiema üldsusega, et arutada jaotise rakendamist. Osalejad esindavad majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaala sidusrühmi ning pooled edendavad nende rühmade tasakaalustatud esindatust.

Lisaks leppisid ELi sisenõuanderühma ja Andide piirkonna riiklike mehhanismide esindajad kokku pidada iga-aastaseid ühiskoosolekuid, mis korraldatakse vahetult enne või pärast avatud istungit. Need pakuvad asjakohast raamistikku põhjalike struktureeritud arutelude jaoks mitmesuguste erinevate tahkude üle, mis on seotud kaubanduse ja säästva arengu jaotise rakendamisega. Nendega võimaldatakse ühtlasi teabe ja heade tavade vahetamist ning avalikul istungil lepingu pooltele ja teistele kodanikuühiskonna esindajatele esitatavate ühissoovituste ettevalmistamist.