ELi sisenõuanderühm „Kanada“

ELi ja Kanada laiaulatuslikku majandus- ja kaubanduslepingut (CETA) on ajutiselt kohaldatud alates 21. septembrist 2017. Leping hõlmab kaubanduse ja säästva arengu, kaubanduse ja töö ning kaubanduse ja keskkonna peatükke (peatükid 22–24).

Need peatükid sisaldavad ELi ja Kanada kohustusi edendada töötajate õigusi, keskkonnakaitset ja säästvat arengut, nagu need on määratletud rahvusvahelistes instrumentides, nagu ILO konventsioonid ja mitmepoolsed keskkonnakokkulepped, muu hulgas meetmete kaudu sellistes valdkondades nagu säästev metsandus ja kalandus või ettevõtete sotsiaalne vastutus.

Samuti on nende peatükkide kohaselt mõlemal poolel õigus moodustada sisenõuanderühmi, mis koosnevad kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatest.

CETA raames loodud ELi sisenõuanderühm koosneb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning teiste Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide liikmetest, tagades majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaala sidusrühmade, sh tööandjate ja töötajate organisatsioonide ja teiste asjaomaste sidusrühmade tasakaalustatud esindatuse.

ELi sisenõuanderühma esmane eesmärk on esitada arvamusi ja soovitusi ELi ja Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu kaubanduse ja säästva arengu peatüki rakendamisega seotud küsimustes.