ELi sisenõuanderühm „Vietnam“

ELi ja Vietnami vabakaubandusleping jõustus 1. augustil 2020. Leping sisaldab kaubanduse ja säästva arengu peatükki (13. peatükk), mille eesmärk on edendada säästvat arengut, eelkõige tõstes töö- ja keskkonnaküsimustega seotud kaubandus- ja investeerimisaspektide panust. Selles sisaldub ELi ja Vietnami kohustus edendada töötajate õigusi, keskkonnakaitset ja kestlikku arengut, vastavalt rahvusvahelistes õigusaktides (nagu ILO konventsioonid ja mitmepoolsed keskkonnalepingud, sealhulgas Pariisi kokkulepe) sätestatud määratlustele. Leping hõlmab ka selliseid valdkondi nagu ettevõtete sotsiaalne vastutus, bioloogiline mitmekesisus, kestlik metsamajandus ja metsasaadustega kauplemine ning mere elusressursside ja vesiviljeluse kestlik kasutamine.

Kaubanduse ja säästva arengu peatüki kohaselt on mõlemal poolel õigus moodustada sisenõuanderühmi, mis koosnevad sõltumatutest esindusorganisatsioonidest, tagades majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaala sidusrühmade, sealhulgas tööandjate ja töötajate organisatsioonide, ärirühmituste ja keskkonnaorganisatsioonide tasakaalustatud esindatuse.

ELi-Vietnami vabakaubanduslepingu kohane ELi sisenõuanderühm koosneb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning muude Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide liikmetest.

Sisenõuanderühma peamine eesmärk on anda lepinguosalistele nõu kaubanduse ja säästva arengu peatüki rakendamise kohta, esitades selleks arvamusi ja soovitusi.