ELi sisenõuanderühm „Jaapan“

ELi-Jaapani majanduspartnerlusleping jõustus 1. veebruaril 2019. Lepingus on kaubanduse ja säästva arengu peatükk (16. peatükk), mis sisaldab ELi ja Jaapani kohustusi edendada töötajate õigusi, keskkonnakaitset ja kestlikku arengut, vastavalt rahvusvahelistes õigusaktides (nagu ILO konventsioonid ja mitmepoolsed keskkonnalepingud, sealhulgas Pariisi kokkulepe) sätestatud määratlustele. Leping hõlmab ka selliseid valdkondi nagu ettevõtete sotsiaalne vastutus, bioloogiline mitmekesisus, kestlik metsandus ning kalavarude ja vesiviljeluse kestlik kasutamine.

Kaubanduse ja säästva arengu peatüki kohaselt on mõlemal poolel õigus moodustada sisenõuanderühmi, mis koosnevad kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatest.

Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sisenõuanderühm koosneb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning teiste Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide liikmetest, tagades sõltumatute majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaala sidusrühmade, sh teiste hulgas tööandjate ja töötajate organisatsioonide ja keskkonnakaitseorganisatsioonide esindatuse.

ELi sisenõuanderühma esmane eesmärk on esitada arvamusi ja soovitusi seoses ELi ja Jaapani majanduspartnerluslepingu kaubanduse ja säästva arengu peatüki rakendamisega.

Downloads

Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (Word version)
Rules of procedures EU-Japan Domestic Advisory Group (pdf version)