ELi sisenõuanderühm „Korea Vabariik“

Vabakaubanduslepingu raames tegutsev ELi sisenõuanderühm „Korea Vabariik“

ELi ja Korea Vabariigi vabakaubandusleping jõustus 2011. aasta juulis. Tegu on esimese ELi sõlmitud vabakaubanduslepinguga, mis sisaldab kaubandust ja säästvat arengut käsitlevat peatükki, milles kirjeldatakse lepinguosaliste kohustusi tööhõive ja keskkonnaga seotud küsimustes, mis on nende kaubandussuhetes olulised. Näiteks teevad lepinguosalised jätkuvaid ja järjepidevaid jõupingutusi, et ratifitseerida ülejäänud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) peamised konventsioonid, ja rakendavad tõhusalt konventsioone, mille Korea ja ELi liikmesriigid on vastavalt ratifitseeritud.

Samuti rakendavad lepinguosalised oma õigusnormides ja tavades tõhusalt mitmepoolseid keskkonnalepinguid, mille osalised nad on.

EL ja Korea on ühtlasi võtnud kohustuse mitte langetada neid standardeid selleks, et meelitada ligi kaubandust või investeeringuid, ja väljendanud soovi teha koostööd säästva arenguga seotud valdkondades. Selle eesmärk on muu hulgas lihtsustada keskkonnatoodete ja -teenuste kaubandust, edendada säästvat taastuvenergiat ja energiatõhusaid tooteid ning ettevõtja sotsiaalset vastutust ja selliste toodetega kauplemist, mille suhtes kohaldatakse eetilisi või õiglase kaubanduse kavasid. Koostöö võib hõlmata ka bioloogilise mitmekesisuse kaubandusaspekte, säästva kalanduse edendamist, ebaseadusliku metsaraie probleemiga tegelemist või koostööd kliimamuutuste poliitika kaubandusaspektide vallas.

Lepinguosalised on ühtlasi võtnud kohustuse jälgida lepingu mõju

ELi sisenõuanderühm

ELi ja Korea vabakaubanduslepingu kaubanduse ja säästva arengu peatükis nähakse ette, et kumbki pool loob säästva arengu (keskkond ja tööjõud) sisenõuanderühma, mille ülesanne on anda nõu kõnealuse peatüki rakendamise kohta. Nõuanderühm koosneb sõltumatutest kodanikuühiskonna organisatsioonidest, kusjuures võrdselt peavad olema esindatud keskkonna-, töö- ja ettevõtlusorganisatsioonid ja muud sidusrühmad.

ELi ja Korea kodanikuühiskonna foorum

Lisaks nähakse ELi ja Korea Vabariigi vabakaubanduslepingus ette, et lepinguosalise nõuanderühma liikmed kohtuvad kodanikuühiskonna foorumil, et pidada dialoogi lepinguosaliste vaheliste kaubandussuhete säästva arengu aspektide üle. Kui lepinguosalised ei ole kokku leppinud teisiti, toimub kodanikuühiskonna foorum kord aastas kordamööda Brüsselis ja Soulis.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created pursuant to Chapter 13 (Article 13.12) of the EU-Korea Free Trade Agreement