Όλες οι εσωτερικές και οι κοινές συμβουλευτικές ομάδες

Οι εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες (ΕΣΟ) είναι όργανα της κοινωνίας των πολιτών που παρέχουν συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών. Πρωτοεμφανίστηκαν με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Κορέας του 2011. Έκτοτε, κάθε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) που υπογράφεται από την ΕΕ με χώρα εταίρο ή ομάδα χωρών δημιουργεί ΕΣΟ της ΕΕ και ΕΣΟ για το εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας.

Οι ΕΣΟ δεν είναι διμερή όργανα: η ΕΣΟ της ΕΕ είναι επιφορτισμένη με την παροχή συμβουλών στη ΓΔ «Εμπόριο» της Επιτροπής, ενώ η ΕΣΟ της χώρας εταίρου έχει την ευθύνη να συμβουλεύει την εθνική της κυβέρνηση. Ωστόσο, οι ΕΣΟ και από τις δύο πλευρές μπορούν να διοργανώνουν συνεδριάσεις μεταξύ ΕΣΟ πριν από την ετήσια συνεδρίαση του Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών της ΓΔ «Εμπόριο», η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο μιας δεδομένης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών.

Οι ΕΣΟ δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα του εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης: οι ΣΕΣ που υπογράφηκαν από την ΕΕ περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και οι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούνται στις ΕΣΟ έχουν λόγο σχετικά με τις επιπτώσεις της ΣΕΣ στην κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον, καθώς και στα δικαιώματα των εργαζομένων και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΕ και στη χώρα εταίρο ή τις χώρες εταίρους.

Η σύνθεση των ΕΣΟ εξασφαλίζει ισόρροπη εκπροσώπηση από τρεις κύριες ομάδες: εργοδότες, εργαζόμενοι και τρίτος τομέας/ΜΚΟ. Περαιτέρω υποδιαιρέσεις αποφασίζονται και δημιουργούνται αυτόνομα από τις ίδιες τις ΕΣΟ. Στις ΕΣΟ της ΕΕ, η ΕΟΚΕ διαθέτει τρία μέλη (ένα ανά ομάδα).

Η ΕΟΚΕ εξασφαλίζει επίσης την παροχή γραμματειακών υπηρεσιών σε όλες τις ΕΣΟ.

Μετά τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2021, συστάθηκε εσωτερική συμβουλευτική ομάδα της ΕΕ στο πλαίσιο της ΣΕΣ ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου, με αρμοδιότητα την παροχήσυμβουλών στην Επιτροπή σχετικά με την πλήρη συμφωνία. Αυτό το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής εξηγεί τον μεγαλύτερο αριθμό μελών (30 έδρες συνολικά, εκ των οποίων η ΕΟΚΕ διαθέτει τις 6).

Στο μέλλον, θα μπορούσε να ανατεθεί σε άλλες ΕΣΟ η ευθύνη σχετικά με το πλήρες πεδίο εφαρμογής των αντίστοιχων ΣΕΣ τους.

Από το 2021, η ΕΟΚΕ διοργανώνει ετήσια συνεδρίαση όλων των ΕΣΟ, η οποία παρέχει ευκαιρία για απολογισμό και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των ΕΣΟ της ΕΕ.

Υφιστάμενες ΕΣΟ:

ΕΣΟ της ΕΕ 

Σύνολο μελών 

ΕΟΚΕ 

Μόνιμοι παρατηρητές 

Καναδάς 

23 

Cariforum 

13 

 

Κεντρική Αμερική 

16 

 

Κολομβία, Περού και Ισημερινός 

20 

 

Γεωργία 

 

Ιαπωνία 

14 

 

Μολδαβία 

 

Σιγκαπούρη 

14 

 

Νότια Κορέα 

19 

 

Ηνωμένο Βασίλειο 

30 

30 

Ουκρανία 

14 

 

Βιετνάμ 

21