Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2022. aasta kodanikuühiskonna auhinna kaks teemat: noored ja Ukraina

Komitee 2022. aasta kodanikuühiskonna auhinna kaks teemat on noortele parema tuleviku loomine ja Ukraina sõjaohvrite abistamine

Nüüd on võimalik kandideerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2022. aasta kodanikuühiskonna auhinnale. Sellega tunnustatakse uuenduslikke ja loomingulisi projekte ja algatusi kahes kategoorias: noorte mõjuvõimu suurendamine ja kohutavate sõjasündmuste all kannatavate Ukraina tsiviilelanike abistamine.

Auhinnafond on 60 000 eurot, mis jagatakse kuni kuuele võitjale – kolm võitjat kummaski kategoorias. Auhinnatseremoonia leiab aset komitee täiskogu 14.–15. detsembril 2022 toimuva istungjärgu ajal.

Kandideerimistaotluste esitamise tähtaeg on 31. juuli 2022 kell 10.00 (Brüsseli aja järgi).

Projektid peavad olema juba ellu viidud või veel käimas. Välja jäetakse projektid, mis on küll kavandatud, kuid mida ei ole 31. juuliks 2022 veel käivitatud.

Auhind on avatud kõigile kodanikuühiskonna organisatsioonidele, üksikisikutele ja eraettevõtjatele, kes viivad ellu mittetulunduslikke algatusi. Organisatsioonid ja ettevõtjad peavad olema Euroopa Liidus ametlikult registreeritud ning üksikisikutest taotlejad peavad olema kas ELi kodanikud või ELis elavad kolmandate riikide kodanikud.

Kõik algatused ja projektid tuleb ellu viia ELis, välja arvatud 2. kategooria projektid (Euroopa kodanikuühiskond Ukraina heaks), mida võidakse ellu viia ka Ukrainas.

Täielik loetelu nõuetest ja taotlusvorm veebis on saadaval meie veebisaidil.

Komitee kodanikuühiskonna auhinna eesmärk on suurendada teadlikkust silmapaistvast panusest, millega kodanikuühiskond aitab luua Euroopa identiteeti ja kodanikuaktiivsust ning edendada Euroopa integratsiooni aluseks olevaid ühiseid väärtusi.

Auhinda on antud välja juba kolmeteistkümnel aastal ja selle teemaks valitakse alati ELi jaoks just sel hetkel eriti oluline valdkond.

1. KATEGOORIA: NOORED ON MEIE TULEVIK, AGA KA MEIE OLEVIK

1. kategooria teema on noorte mõjuvõimu suurendamine.

Euroopa noorteaastal soovib komitee juhtida tähelepanu sellele, kui väga tähtis on kaasata noori ja noorteorganisatsioone otsustusprotsessidesse sisuliselt, mis omakorda tagab Euroopa demokraatlike riikide stabiilsuse ja vastupidavuse.

Sellele kategooriale auhinna andmisega soovib komitee rõhutada panust, mida noored saavad anda Euroopa tuleviku kujundamisse, ning tungivat vajadust anda noortele võimalus saada aktiivseteks kodanikeks ning inimesteks, kes osalevad aktiivselt majanduses ja ühiskonnas toimuvates positiivsetes muutustes. See on praegu veelgi olulisem, kuna COVID-19 majanduslikud ja ühiskondlikud tagajärjed on noori mõjutanud ebaproportsionaalselt.

Seetõttu valib komitee võitjad projektide hulgast, mille eesmärk on luua Euroopa noortele parem tulevik. Need peaksid tegelema noorte eurooplaste konkreetsete vajadustega ning aitama kaasa noorte mõjuvõimu suurendamisele ja osalemisele majandus- ja ühiskonnaelus.

Kandideerimiseks peab algatus olema seotud vähemalt ühega järgmistest valdkondadest: tööhõive ja juurdepääs tööturule, sealhulgas ettevõtlus; haridus ja koolitus; tervis ja heaolu, eelkõige seoses COVID-19 pandeemia tagajärgedega; osalemine poliitilistes protsessides, sealhulgas tegelemine selliste teemadega nagu kliimamuutused ja uued tehnoloogiad; vähekaitstud rühmade mõjuvõimu suurendamine; noorte arvamuskujundajate suutlikkuse suurendamine.

2. KATEGOORIA: KOOSTÖÖ UKRAINA HEAKS

2. kategooria teema on Euroopa kodanikuühiskond Ukraina heaks. Auhinnaga tunnustatakse tõhusaid uuenduslikke loomingulisi algatusi, mille eesmärk on aidata sõja tagajärjel kannatavaid tsiviilelanikke.

Üks komitee praegustest prioriteetidest on inimeste kaitsmine Ukrainas. Komitee rõhutab, et kõik pagulased peavad saama piisava ja õigeaegse kaitse. Organiseeritud kodanikuühiskond on juba näidanud, et tal on selles keskne roll. Paljudes riikides on kodanikuühiskond üleöö koondanud oma jõud ja teeb ametiasutustega koostööd, et aidata nii inimesi Ukrainas kui ka ukrainlasi, kes on põgenenud teistesse riikidesse.

Komitee väljendab sügavat kurbust kõigi agressiooni ohvrite, Ukraina linnade ja taristu hävitamise ning mõõtmatute inimlike kannatuste ja keskkonnakahju pärast. Komitee soovib selle auhinnaga avaldada tunnustust kõigile kohapeal tegutsejatele, kes pakuvad igapäevast humanitaarabi ukrainlastele ning abistavad pagulasi nii saabumisel kui ka nende Euroopa ühiskonda integreerumisel.

Auhinna saamise tingimustele vastavad projektid võivad katta mitmesuguseid teemasid, nagu humanitaarabi, peavarju või hädaabi andmine; sotsiaalse, psühholoogilise või haldustoe pakkumine; abi Ukraina pagulastel vastuvõtvatesse riikidesse integreerumisel, näiteks pakkudes keeleõpet või abi töökoha leidmisel; vähekaitstud inimeste aitamine; võitlus Ukraina sõda käsitleva desinformatsioon vastu.

Mõlema kategooria võimalike projektiteemade üksikasjalikum, kuid mitteammendav loetelu on kättesaadav komitee vastaval veebilehel.

 VARASEMAD KODANIKUÜHISKONNA AUHINNAD

2021. aastal tunnustati auhinnaga kliimaprojekte, millega edendatakse õiglast üleminekut. 2020. aastal asendas komitee oma kodanikuühiskonna auhinna ühekordse kodanikusolidaarsuse auhinnaga, mis oli pühendatud võitlusele COVID-19 vastu. Muud varasemad teemad olid sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine, Euroopa identiteet ja kultuuripärand ning ränne.

Palun kutsuge oma riigi kodanikuühiskonna organisatsioone üles kandideerima Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna auhinnale 2022 ja aidake väärtuslikel projektidel seeläbi tunnustust võita.

Work organisation