Algab kandideerimine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna auhinnale, mille teemaks on vaimne tervis

Kodanikuühiskonna organisatsioonid, üksikisikud ja eraettevõtted saavad nüüd esitada oma mittetulunduslikke projekte, et konkureerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee auhinnale, mis on pühendatud eurooplaste vaimse heaolu toetamisele.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avas 14. kodanikuühiskonna auhinna konkursi. Komitee valis selle aasta teemaks vaimse tervise ning tunnustab loovaid ja uuenduslikke mittetulunduslikke projekte, mis aitavad vaimse tervise häiretega inimesi ja loovad nende vaimset heaolu toetava keskkonna kas individuaalsel tasandil või kollektiivse jõupingutusena.

Auhinnafond on 50 000 eurot ja see jagatakse kuni viie võitja vahel.

Kandideerimistaotluste esitamise tähtaeg on 30. september 2023 kell 10.00 (Brüsseli aja järgi).

Auhinnatseremoonia toimub tõenäoliselt komitee kodanikuühiskonna nädalal 2024. aasta kevadel.

Komitee kodanikuühiskonna auhinna eesmärk on suurendada teadlikkust kodanikuühiskonna silmapaistvast panusest Euroopa identiteedi loomisse ja kodanikuaktiivsusse ning Euroopa integratsiooni aluseks olevate ühiste väärtuste edendamisse. Auhind pühendatakse igal aastal erinevale, just sel hetkel ELi jaoks eriti olulisele teemale.

KES VÕIVAD KANDIDEERIDA?

Kandideerimistaotlusi võivad esitada kõik Euroopa Liidus ametlikult registreeritud kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis tegutsevad kohalikul, piirkondlikul, riigi või Euroopa tasandil. Auhind on avatud ka ELis elavatele üksikisikutele, samuti ELis registreeritud või tegutsevatele ettevõtetele, tingimusel et nende projektid on rangelt mittetulunduslikud.

Kõik tingimustele vastavad algatused ja projektid tuleb ellu viia ELis. Nad peavad olema kas juba ellu viidud või alles käimas. Välja jäetakse projektid, mis on küll kavandatud, kuid mida ei ole 30. septembriks 2023 veel käivitatud.

Täielik loetelu nõuetest ja veebipõhine taotlusvorm on saadaval meie veebilehel.

MIS TEEMALISED PROJEKTID VASTAVAD TINGIMUSTELE?

Tingimustele vastavad projektid peavad hõlmama vähemalt ühte teemat, mis on loetletud komitee 14. kodanikuühiskonna auhinna eeskirjades. Eeskirjad on kättesaadavad komitee selleteemalisel veebilehel.

Muu hulgas võivad projektid keskenduda psühhosotsiaalsete riskide ennetamisele ja nende vastu võitlemisele töökohal ning toetava töökultuuri edendamisele, vaimse tervise probleemidest ohustatud inimesteni jõudmisele, kriisisekkumise pakkumisele ja inimkesksete vaimse tervise teenuste tagamisele.

Samuti võivad need käsitleda ebasoodsas olukorras olevate rühmade ja vananeva elanikkonna vaimse tervise vajadusi või edendada laste ja noorukite vaimset heaolu, tegeledes selliste küsimustega nagu ainete kasutamine ja kuritarvitamine, digisõltuvus, noorte vägivald ja kiusamine.

Tingimustele vastavad ka projektid, mis keskenduvad kogukonnatööle, nagu kohalike kogukondade mõjuvõimu suurendamine, võrgustike loomine kogukonna kaasamiseks ja vaimset tervist toetava keskkonna loomine. Vastuvõetavad teemad konkursil osalemiseks on ka nt vaimse tervise alase teadlikkuse parandamine ja võitlus häbimärgistamise vastu, mis sageli heidutab inimesi abi otsimast.

Komitee loodab oma auhinnaga tunnustada ja tutvustada juba tehtud mitteriiklikke jõupingutusi vaimse tervise probleemidega võitlevate inimeste aitamiseks. Ühtlasi soovitakse auhinnaga julgustada käimasolevaid ja innustada uusi projekte, rõhutades seega panust, mille sellised projektid võivad anda selle hiiliva epideemia plahvatuse ohjeldamisse ELis.

Kandideerimiseks klõpsake siin.

LISATEAVE SELLE AASTA AUHINNA TEEMA KOHTA

COVID-19 pandeemia ajal ja järel toimus Euroopas vaimse tervise seisundite ja häirete enneolematu hüppeline kasv. Ärevus ja depressioon olid eriti levinud eakate ja haavatavate rühmade ning eelkõige noorte seas, kusjuures arvud näitavad, et mitmes Euroopa riigis depressiivsete sümptomite määr 18–29aastaste seas enam kui kahekordistus.

Vaimse tervise probleemide suur mõju ELi elanikkonnale – ligikaudu 4 % iga-aastastest surmajuhtumitest on seotud vaimse tervise ja käitumishäiretega – ning vaimse tervise probleemide otsesed ja kaudsed kulud, mis moodustavad peaaegu 4 % SKPst, tõstsid vaimse tervise ELi poliitilises tegevuskavas tähtsale kohale.

Ka komitee on seadnud vaimse tervise oma töö keskmesse. Komitee on nõudnud siduvaid õigusakte psühhosotsiaalsete riskide ennetamiseks töökohal ning toetab ELi ja riiklike vaimse tervise edendamise meetmete tõhustamist.

Komitee pühendab oma 2023. aasta auhinna sellele olulisele teemale, sest soovib tunnustada kodanikuühiskonna olulist rolli vaimse tervise probleemide ravis ja ennetamises. Kodanikuühiskond täidab lüngad riikliku tervishoiusüsteemi süsteemis, täites haavatavate rühmade ainulaadseid vajadusi. Tänu tihedale seotusele kohalike kogukondadega pakub komitee nii ametlikult kui ka mitteametlikult abi eesliinil, jõudes elanikkonnarühmadeni, kes on sageli jäänud tähelepanuta.

VARASEMAD KODANIKUÜHISKONNA AUHINNAD

2022. aastal andis komitee erandkorras auhinna välja kahel teemal: noored ja Ukraina. 2021. aastal tunnustati auhinnaga kliimaprojekte, millega edendatakse õiglast üleminekut. 2020. aastal asendas komitee oma kodanikuühiskonna auhinna ühekordse kodanikusolidaarsuse auhinnaga, mis oli pühendatud võitlusele COVID-19 vastu. Muude varasemate teemade hulgas on olnud sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine, Euroopa identiteet ja kultuuripärand ning ränne.

Work organisation