Sociala frågor

EU har 25 miljoner arbetslösa och 122 miljoner människor som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning. Siffrorna visar att det behövs mer ekonomisk konvergens för att förbättra livet för Europas medborgare. En inkluderande och en aktiv arbetsmarknadspolitik är viktig för att hjälpa människor till arbetstillfällen med anständiga villkor medan rättvisa och effektiva välfärdssystem är avgörande för att säkerställa social trygghet för alla, samt social integration av dem som fortfarande är utestängda från samhället.

Sociala frågor omfattar arbetstillfällen med anständiga villkor, social trygghet, socialt skydd och social integration, fattigdomsbekämpning, jämställdhet, personer med funktionsnedsättning, behoven hos barn och familjer, ungdomar, äldre personer och minoriteter såsom romer, tillgång till hälso- och sjukvård, rättvisa, utbildning, kultur och idrott, volontärarbete och aktivt medborgarskap. Huvuduppgiften, som är gemensam för alla delområden, är att behandla alla människor likvärdigt och sätta dem i centrum för socialpolitiken, vars viktigaste politiska instrument på EU-nivå är den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Nära besläktade teman är sysselsättning, utbildning, migration och asyl samt grundläggande och medborgerliga rättigheter, som huvudsakligen behandlas av sektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC). SOC-sektionens observationsgrupp för arbetsmarknaden övervakar särskilt utmaningar som påverkar Europas arbetskraft och arbetsmarknaden. De tematiska studiegrupperna om rättigheter för personer med funktionsnedsättning respektive om romers integrering arbetar med dessa specifika frågor. Genom sina yttranden på detta område har EESK skapat ett betydande socialt regelverk.