BESKATTNING

Det ursprungliga syftet med skatter är att generera offentliga intäkter, men det påverkar också andra viktiga politikområden, såsom konkurrens, sysselsättning och investeringar.

Skatter uppbärs från enskilda och företag och tas ut på inkomst, konsumtion, förmögenhet, egendom eller viss ekonomisk verksamhet. Underlåtenhet att följa reglerna är straffbar enligt lag.

Beskattning är ett värdefullt instrument för offentliga myndigheter, eftersom det kan användas för att påverka beteendet hos ekonomiska aktörer. Medlemsstaterna försvarar alltså sina befogenheter på detta område, vilket gör en harmonisering på EU-nivå svårare. Man bör komma ihåg att all EU-lagstiftning om beskattning kräver enhällighet i rådet.

Beskattningens omfattande effekter innebär också att medlemsstaterna då och då behåller vissa skattemässiga åtgärder av konkurrensskäl, även om de allmänt erkänns som skadliga för EU som helhet.

EESK om beskattning

EESK anser att medlemsstaterna underskattar den grad av skatteharmonisering som behövs för att den ekonomiska och monetära unionen ska fungera effektivt och att ytterligare framsteg måste göras. EESK förespråkar en större harmonisering och anpassning för att undanröja skattehinder för gränsöverskridande handel på den inre marknaden. Mer och bättre samarbete mellan medlemsstaterna behövs för att bekämpa skattebedrägerier och skatteundandragande, inbegripet aggressiv skatteplanering. När det gäller indirekta skatter stöder EESK inrättandet av ett stabilt gemensamt mervärdesskatteområde i Europa.