Grundläggande rättigheter och medborgarnas rättigheter

This page is also available in

Europeiska unionen är inte enbart en gemensam marknad, den är en union med gemensamma värderingar som formar den europeiska identiteten. Dessa värden fastställs i fördraget om Europeiska unionen och omfattar också de rättigheter, friheter och principer som anges i stadgan om de grundläggande rättigheterna: ”de odelbara och universella värdena människans värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet; [Unionen] grundar sig på den demokratiska principen och rättsstatsprincipen. Unionen sätter människan i centrum för sin verksamhet genom att inrätta ett unionsmedborgarskap och skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.”

I stadgan om de grundläggande rättigheterna samlas i en enda text alla personliga, medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som människor i EU åtnjuter och som EU-institutionerna och medlemsstaterna måste följa när de genomför EU:s lagstiftning.

Varje medborgare i en medlemsstat är också unionsmedborgare utöver det nationella medborgarskapet. De rättigheter som följer av EU-medborgarskapet omfattar bland annat rätten att fritt röra sig och uppehålla sig inom EU. En grupp bestående av minst en miljon EU-medborgare kan direkt uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram ett särskilt initiativ (Europeiska medborgarinitiativet).

EESK är mycket aktivt i främjandet av de grundläggande rättigheterna, rättsstatsprincipen och demokratin, särskilt i kampen mot diskriminering på grund av ras, etniskt ursprung, funktionsnedsättning eller kön.