Observationsgruppen för hållbar utveckling (OHU)

This page is also available in

Observationsgruppens huvuduppgift är att verka för hållbarhet i EU genom att främja ekonomiskt välstånd, social delaktighet och miljöansvar på ett integrerat och väl avvägt sätt. Den verkar för att underlätta för medborgarna och det civila samhället att aktivt delta vid övergången till ett mer hållbart Europa. Det är det enda organ inom EU-institutionerna som uteslutande har till uppgift att främja hållbar politik inom alla sektorer.

Dess medlemmar kommer från ett brett spektrum av intressegrupper, med sakkunskap inom alla områden av vårt arbete och omfattande kontakter med det civila samhällets organisationer i EU:s medlemsstater.

Observationsgruppen för hållbar utveckling uppmuntrar dialog och partnerskap mellan det civila samhället och EU:s institutioner på området för hållbar utveckling genom att anordna offentliga utfrågningar, konferenser, plattformar för utbyte av god praxis, liksom workshoppar och konsekvensanalyser, samt genom att bidra till kommitténs yttranden. Det unika med observationsgruppen för hållbar utveckling är att den sammanför människor och organisationer från en lång rad olika intresseområden och med olika bakgrund, som i annat fall sällan skulle mötas i syfte att tillsammans utforska nya sätt att ta itu med frågor som rör hållbar utveckling. Vi samarbetar med liknande instanser på nationell nivå, t.ex. råden för hållbar utveckling, samt med arbetsmarknadens parter och andra organisationer i det civila samhället inom och utanför Europa.

Downloads

SDO - Work Programme 2020-2023