Tillfälliga arbetsgruppen för den europeiska planeringsterminen

This page is also available in

Den tillfälliga arbetsgruppen för den europeiska planeringsterminen inrättades 2017 som svar på planeringsterminens ökande betydelse. Den är ett övergripande organ som stärker och stöder det arbete som EESK:s sektioner utför. Den är inriktad på att granska förslag från det europeiska civila samhället om hållbar tillväxt och sysselsättning, och säkerställer därmed ett kontinuerligt bidrag från EESK till den årliga europeiska planeringsterminen. Planeringsterminen var ursprungligen en årlig cykel för samordning av den ekonomiska politiken, men har på senare tid kompletterats med åtgärder som bygger på den europeiska pelaren för sociala rättigheter, FN:s mål för hållbar utveckling samt den gröna och digitala omställningen. Mot bakgrund av pandemin spelar planeringsterminen en nyckelroll när det gäller att säkerställa en snabb socioekonomisk återhämtning och uppnå hållbar och inkluderande tillväxt i linje med den nya tillväxtstrategi som bygger på den europeiska gröna given och konceptet konkurrenskraftig hållbarhet. Planeringsterminens roll kommer att stärkas ytterligare i och med den föreslagna faciliteten för återhämtning och resiliens. Faciliteten ska bland annat hjälpa medlemsstaterna att ta itu med de utmaningar som identifierats inom ramen för planeringsterminen. Stöd till medlemsstaterna kommer att ges under förutsättning att de respekterar de rekommendationer som utfärdas inom ramen för planeringsterminen. Beloppens storlek och planeringsterminens nya inriktning gör detta till en viktig uppgift som kräver ett betydande engagemang från den tillfälliga arbetsgruppen. Resultaten av våra diskussioner kommer att ligga till grund för våra yttranden, som regelbundet utarbetas inom den europeiska planeringsterminen, framför allt avseende den årliga strategin för hållbar tillväxt.

För att det ska vara möjligt att reformera ekonomin och samhället krävs det att alla EU-medborgare deltar genom det civila samhällets organisationer. Genom sin verksamhet – att utarbeta yttranden, genomföra landsbesök och anordna möten/konferenser – bidrar arbetsgruppen för den europeiska planeringsterminen med kvalitet till processen, förbättrar dess legitimitet och tillför mervärde genom förbättrat nationellt egenansvar, bättre fastställande av prioriteringar, mer effektivt genomförande och ökad nationell medvetenhet. I linje med detta har gruppen för den europeiska planeringsterminen för avsikt att fortsätta sitt viktiga arbete med att samla in, förmedla och främja synpunkter på politiken från nationella civilsamhällesorganisationer genom de regelbundna nationella landsbesöken och diskussionsforumen.

Se dokumenten till vänster för de senaste uppdateringarna när det gäller aktiviteterna inom gruppen för den europeiska planeringsterminen.