EKONOMISKA OCH MONETÄRA UNIONEN

Inrättandet av Ekonomiska och monetära unionen (EMU) och införandet av euron är ett par av de mest betydelsefulla milstolparna i den europeiska integrationen. För länderna i euroområdet kombinerar EMU en gemensam penningpolitik med decentraliserat ansvar för en stor del av deras ekonomiska politik, även om de nationella budgetstrategierna fortfarande är föremål för vissa begränsningar.

Den internationella finansiella och ekonomiska kris som utbröt 2008 avslöjade EMU:s strukturella begränsningar och motstridigheter, vilket bidrog till ökade makroekonomiska obalanser och till att vissa EU-länder blev ekonomiskt mer stabila än andra. Därefter har Europeiska centralbanken (ECB) infört en rad okonventionella penningpolitiska åtgärder, medan de övriga EU-institutionerna och medlemsstaterna har tagit initiativ för att skapa en bankunion och förstärka den ekonomiska och budgetmässiga samordningen, särskilt i euroområdet.

Denna ombalanseringsprocess pågår fortfarande. Diskussionerna om en lämplig makroekonomisk och monetär politik, de verktyg och institutioner som krävs för dess genomförande samt statusen för länderna utanför euroområdet är fortfarande mycket intensiva.

EESK om EMU

EESK anser att en gemensam valuta bara kan vara hållbar inom ramen för en stark, balanserad och inkluderande tillväxt som säkerställs med mer offentliga och privata investeringar, uppåtgående ekonomisk konvergens mellan länderna i euroområdet och bättre övergripande konkurrenskraft. Dessa mål kräver både ekonomiska och politiska åtaganden på EU-nivå. I detta avseende är åtgärder för att fördjupa och fullborda EMU ytterst viktiga för framtiden för EU som helhet.