Energi

This page is also available in

Tidigare hämtade Europa en stor del av sin energiförsörjning från ofta dyra och förorenande resurser, som till stor del importerades från tredjeländer. Denna modell har blivit ohållbar. Klimatförändringarna tvingar samhället att minska utsläppen av växthusgaser, samtidigt som Europas energitrygghet fortfarande är äventyrad.

Vilka är EESK:s mål beträffande energipolitiken?

  • Att öppet ta itu med de sociala frågorna i samband med förändringar i produktionen och användningen av energiresurser.
  • Att ge industrin möjlighet att dra nytta av de tekniska och ekonomiska möjligheter som övergången till en koldioxidsnål ekonomi erbjuder och samtidigt ta itu med dess farhågor om energikostnadsökningar, marknadssnedvridningar och tillförlitlig energiförsörjning.
  • Att värna konsumenternas intressen, särskilt utsatta grupper som riskerar energifattigdom, när det gäller tillgången till, priset på och urvalet av energi, samtidigt som de ges förmågan att bli aktiva marknadsaktörer.
  • Att se till att medborgarna deltar i utformningen av EU:s energipolitik.

Hur eftersträvar kommittén dessa mål?

EESK engagerar sig i EU:s energipolitik, särskilt kommissionens "energiunion", genom sina yttranden, evenemang och den europeiska energidialogen.

  • Sedan energiunionen lanserades 2015 har EESK utarbetat ett flertal yttranden, särskilt som svar på stora paket såsom Ren energi för alla i EU.
  • EESK främjar en europeisk energidialog där experter, berörda parter och beslutsfattare från hela Europa deltar. I denna ingår i synnerhet en årlig hearing om rapporten om tillståndet i energiunionen som syftar till att förmedla idéer och frågor som EU:s medborgare och organiserade civila samhälle framfört till EU:s beslutsfattare (2015, 2016).
  • EESK:s ledamöter anordnar offentliga hearingar och konferenser och deltar aktivt i externa evenemang, såsom det årliga Forumet för energiinfrastruktur, Europeiska kärnenergiforumet och Medborgarnas energiforum.