Förbindelser med nationella ekonomiska och sociala råd i Europeiska unionen

EESK leder ett nätverk av nationella ekonomiska och sociala råd som alla delar ett uppdrag med EESK: att bidra till att bygga upp förtroende mellan medborgarna och de offentliga myndigheterna. I de flesta av EU:s 27 medlemsstater finns det ett nationellt ekonomiskt och socialt råd som ser till att ekonomiska och sociala aktörer deltar i det offentliga beslutsfattandet.

De informella årliga sammanträdena mellan ordförandena och generalsekreterarna för EU:s ekonomiska och sociala råd och EESK har blivit huvudpelaren i detta långsiktiga och strukturerade samarbete. Sammanträdena skapar möjlighet att utbyta synpunkter om de olika institutionernas sammansättning, verksamhet och pågående arbete, dra nytta av bästa praxis samt diskutera aktuella europeiska frågor och ämnen som behandlas av alla ekonomiska och sociala råd.

Mot bakgrund av den pågående europeiska integrationen, den tekniska omvandlingen och den ständigt ökande globaliseringen har behovet av ett mer specifikt samarbete med inriktning på viktiga aktuella europeiska frågor blivit mer angeläget. I dag utmynnar det årliga sammanträdet mellan ordförande och generalsekreterare vanligtvis i en gemensam förklaring som omfattar konkreta rekommendationer och förslag om EU:s politik som riktar sig till ordförandena för EU-institutionerna.

Mer konkret sker samarbetet inom EESK:s grupp för den europeiska planeringsterminen, i regelbundna gemensamma konferenser och seminarier om aktuella frågor och genom den gemensamma CESlink-portalen.

Trots att de nationella ekonomiska och sociala rådens organisationsstruktur, sammansättning och arbetsmetoder varierar avsevärt, är deras samarbete med EESK ett mycket effektivt sätt att föra dagordningen i Bryssel närmare EU-medborgarna och göra det civila samhället mer delaktigt i EU:s beslutsprocess.

Förbindelserna och dialogen med ekonomiska och sociala råd i länder utanför EU övervakas av EESK:s sektion för yttre förbindelser (REX). REX-sektionen samarbetar med AKS-länderna, länderna i Latinamerika och Karibien, USA, Kanada, partnerna i Europa–Medelhavsområdet, Ukraina, Georgien, Moldavien, Turkiet, västra Balkan, Ryssland, Kina, Japan och Sydkorea. Årliga Euromed-toppmöten sammanför en lång rad ekonomiska och sociala råd eller liknande institutioner, företrädare för arbetsgivare, fackföreningar, andra ekonomiska och sociala intressegrupper samt icke-statliga organisationer från länder som är medlemmar i Medelhavsunionen.