Sektorsgrupperingen "Transport"

"Transporter, sammanlänka Europa"

Sektorsgrupperingen Transport har som främsta målsättning att fungera som ett forum för diskussion och lärande för alla EESK-ledamöter som är intresserade av transportfrågor. Samtliga aktörer och berörda parter i "transportkedjan" är välkomna att delta och dela med sig av sina erfarenheter till sina kolleger. Sektorsgrupperingen bidrar därmed med ytterligare ett perspektiv till de diskussioner som äger rum inom olika EESK-organ. Sektorsgrupperingen Transport sammanträder vanligen efter varje sammanträde i facksektionen för transport, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN) för att se vilka framsteg som gjorts och för att diskutera viktiga ärenden som lämnats in till facksektionen. Dessutom håller sektorsgrupperingen tre extra sammanträden per år, med inriktning på specifika frågor. Dess medlemmar informeras också på daglig basis om utvecklingen och frågor inom EU:s transportsektor. Ledamöterna har också möjlighet att delta i särskilda studiebesök.