Industri och industriell omvandling

This page is also available in

EU behöver en hållbar industripolitik som främjar en rättvis övergång till en koldioxidsnål ekonomi. I detta avseende är innovation, investeringar och utbildning avgörande. Nya begrepp såsom Industri 4.0 och artificiell intelligens medför möjligheter och utmaningar som man måste ta itu med. Som det europeiska civila samhällets företrädare har EESK sett till att ha en framträdande roll i denna debatt.

Att hantera industriell omvandling är en av 2000-talets största utmaningar. Ständig ekonomisk och social utveckling äger rum inom alla näringsgrenar, ofta med koppling till effekterna av den digitala revolutionen, energiomställningen och globaliseringen. Både traditionella sektorer – såsom den tunga industrin – och framväxande sektorer inom grönare och kunskapsbaserade branscher kommer att behöva utveckla en proaktiv strategi för att föregripa, anpassa sig till och hantera förändringar med ny hållbar teknik och nya arbetstillfällen och omskolning för att möta de utmaningar som Industri 4.0 medför.