FINANSIELLA TJÄNSTER OCH KAPITALMARKNADER

This page is also available in

EU reagerade på den ekonomiska och finansiella kris som utbröt 2008 med ett antal reformer för att trygga finansmarknadernas stabilitet och förbättra tillsynen av dem. Att främja sysselsättning, tillväxt och investeringar är en viktig prioritering för Europeiska unionen. Det är därför absolut nödvändigt att skapa en stabil grund för EU:s finansiella system som främjar tillväxt, sysselsättning och investeringar. Den finansiella sektorn måste fullgöra sin roll, det vill säga att finansiera den reala ekonomin.

Ett viktigt initiativ för att uppnå detta mål är att skapa en kapitalmarknadsunion som syftar till att säkerställa framväxten av välreglerade, stabila, effektiva och globalt konkurrenskraftiga finansmarknader i företagens och konsumenternas intresse. Det är också viktigt att fullborda bankunionen som ett led i processen att fördjupa EMU i syfte att stärka EU:s motståndskraft mot finanskriser och skydda insättare.

EESK om finansiella tjänster och kapitalmarknader

EESK anser att ett harmoniserat, övergripande och integrerat tillvägagångssätt för att reglera finanssektorn är viktigt för att skapa rättvisare konkurrensvillkor för finansiella institutioner och för medlemsstaterna och för att minska riskerna i den finansiella sektorn. Reformåtgärder måste bidra till att stärka det europeiska regelverket för tillsyn och resolution för bankerna och för andra finansiella aktörer. Ytterligare riskdelning inom bankunionen måste åtföljas av ytterligare riskminskning. Kommittén är övertygad om att kapitalmarknadsunionen på ett effektivt sätt kan bidra till att skapa en sund och stabil ekonomisk återhämtning inom ett mer enat regelverk.