Klimatåtgärder

Antagandet av Parisavtalet om klimatförändringar har inlett en ny era av globalt samarbete för att ta itu med begränsning av klimatförändringarna och klimatanpassning i syfte att hålla den globala uppvärmningen under 2 ºC. EESK arbetar mycket aktivt med klimatfrågor till stöd för Parisavtalet genom att anordna möten för att uppmuntra ett aktivt deltagande från det civila samhällets sida. EESK utarbetar yttranden som täcker ett brett spektrum av ämnen som klimaträttvisa, rättvis övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och behovet av samarbete mellan flera berörda parter på flera nivåer i fråga om klimatstyrning. EESK deltar i den årliga partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar och i klimatinriktade toppmöten för det civila samhället där icke-statliga aktörer samlas.