Transporter

En dynamisk och ambitiös politik

Transport är en sektor som har avgörande betydelse för Europa. Den utgör ett av EU:s viktigaste insatsområden och har stor inverkan på den sociala och miljömässiga välfärden i både städer och landsbygdsområden. Många av de yttranden som sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN) utarbetar varje år har anknytning till transporter.

Framsteg inom transportsektorn omfattar helt klart bättre och miljövänligare infrastruktur, vilket kommer att stimulera den ekonomiska tillväxten och leda till ökad handel. Men det innebär också minskade koldioxidutsläpp och lägre energiförbrukning samt åtgärder mot trafikstockningar och bristande tillgång som kan isolera människor – särskilt äldre och personer med funktionsnedsättning – i sina hem. Transportsektorn bör också förbli smart och konkurrenskraftig som en del av en socialt rättvis övergång till ren energi och digitalisering. EESK granskar och bedömer EU:s transportpolitik med hänsyn till behoven och intressena hos alla delar av det europeiska civila samhället och deras farhågor.

Engagera aktörerna i det civila samhället

För att EU:s ambitioner på transportområdet ska kunna uppnås krävs det ett starkare och mer inkluderande deltagande av det civila samhället i både utformningen och genomförandet av politiken. TEN-sektionen har inrättat en tematisk studiegrupp för att främja ett brett deltagande och engagemang från det civila samhällets sida i beslutsprocesserna på transportområdet.