SAMMANHÅLLNINGS-, REGIONAL- OCH STADSPOLITIK

This page is also available in

EU:s regionalpolitik är unionens främsta investeringspolitik. Den riktar sig till alla regioner och kommuner i EU och syftar till att stödja skapandet av arbetstillfällen, företagens konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling samt förbättra medborgarnas livskvalitet.

För att nå dessa mål och tillgodose de olika utvecklingsbehoven i alla EU:s regioner har 351,8 miljarder euro – nästan en tredjedel av EU:s totala budget – avsatts för sammanhållningspolitiken 2014–2020. Solidaritet är en av EU:s grundläggande principer, och regionalpolitiken omsätter solidariteten i praktiken, särskilt i regioner som släpar efter i utvecklingen, som har allvarliga demografiska nackdelar eller som är geografiskt mindre gynnade, såsom öar, gränsöverskridande områden och bergsområden. Sammanhållnings- och regionalpolitiken omfattar också de yttersta randområdena och stadsområden.

EESK och regional- och stadspolitik

EESK stöder EU:s regionalpolitiska insatser för att stärka solidariteten och främja utvecklingen. I sina yttranden har kommittén alltid betonat politikens aktiva roll när det gäller att stärka sammanhållningen mellan de olika regionerna i EU. EESK är förespråkare av partnerskapsprincipen och bidrar till att säkerställa att den genomförs i praktiken. Utöver sina yttranden är kommittén, genom sina ledamöter, proaktiv i diskussioner och i stödet till det civila samhällets verksamhet. Det finns också ett stort intresse för att stärka det territoriella samarbete som går utöver administrativa gränser och tar itu med de verkliga behoven på lokal nivå (t.ex. i makroregionala och funktionella stadsområden). EESK har aktivt understött och efterlyst europeiska initiativ för utveckling och integration av stadsområden i hela EU.