SAMMANHÅLLNINGS-, REGIONAL- & STADSPOLITIK

This page is also available in

EU:s regionalpolitik är en investeringspolitik som syftar till att minska de ekonomiska, sociala och territoriella skillnaderna i EU och främja sammanhållning, tillväxt och sysselsättning. Dess investeringar på 351,8 miljarder euro som anslagits för perioden 2014–2020 används för att genomföra Europa 2020-strategin. Solidaritet är en av EU:s grundläggande principer, och regionalpolitiken omsätter solidariteten i praktiken, särskilt i regioner som släpar efter i utvecklingen, som har allvarliga demografiska nackdelar eller som är geografiskt mindre gynnade, såsom öar och gränsöverskridande områden och bergsområden. Sammanhållnings- och regionalpolitiken omfattar också de yttersta randområdena och stadsområden.

EESK och regional- och stadspolitik

EESK stöder EU:s regionala politiska insatser för att stärka solidariteten och främja utvecklingen. I sina yttranden har kommittén alltid betonat politikens aktiva roll när det gäller att stärka sammanhållningen mellan de olika regionerna i EU. EESK är förespråkare av partnerskapsprincipen och bidrar till att säkerställa att den genomförs i praktiken. Utöver sina yttranden är kommittén, genom sina ledamöter, proaktiv i diskussioner och i stödet till det civila samhällets verksamhet. Det finns också ett stort intresse för att stärka det territoriella samarbetet som går utöver administrativa gränser och tar itu med de verkliga behoven på lokal nivå (t.ex. i makroregionala och funktionella stadsområden). EESK har aktivt understött och efterlyst europeiska initiativ för utveckling och integration av stadsområden i hela EU.