Kategorin ”Jordbrukare”

Kategorin ”Jordbrukare” har för närvarande medlemmar från Gruppen för civilsamhällesorganisationer och från Arbetsgivargruppen. Dess medlemmar är företrädare för jordbrukssektorn, den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin och skogsbrukssektorn.

Dess främsta uppgift är att föra en bred och öppen diskussion om de ståndpunkter och politiska linjer som antagits av den primära sektorn i EU. Många av medlemmarna i denna kategori är företrädare för lantbruks- och skogsägarorganisationer. De strävar efter att ge och dela med sig av aktuell information om deras specialiserade sektorer i hemländerna, samt lyfta fram och undersöka de olika villkor som råder inom dem.

Kategorin har också som målsättning att fastställa ståndpunkter om viktiga mål för EU:s jordbruks- och landsbygdspolitik, särskilt inom ramen för reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken. Kategorin sätter stort värde på samarbete mellan branschorganisationer inom själva kommittén och försöker öka samarbetet mellan kommitténs grupper, men anser även att det är viktigt att förstärka samordningen med organisationer på EU-nivå och andra EU-institutioner.

Kategorins sekretariat sköts av Gruppen för civilsamhällesorganisationer.