Hållbar utveckling

I september 2015 antog världens ledare FN-agendan Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling, där man fastställer ett antal mål för hållbar utveckling i syfte att utrota fattigdom, skydda vår planet samt säkerställa skydd av de mänskliga rättigheterna och garantera välstånd för alla. Antagandet av denna agenda markerar ett historiskt paradigmskifte genom att man tar itu med de ekonomiska, sociala och miljömässiga ojämlikheterna ur ett helhetsperspektiv. Denna process speglar till fullo europeiska värden som social rättvisa, demokratisk samhällsstyrning och en social marknadsekonomi, liksom miljöskydd.

Genom vår observationsgrupp för hållbar utveckling (SDO) förespråkar vi ett Europa som föregår med gott exempel i hela världen genom att fullt ut följa och genomföra FN:s 2030-agenda.

Framför allt har vi identifierat följande politiska nyckelområden för en övergång mot en hållbar utveckling i EU:

  • En rättvis övergång till en resurseffektiv, cirkulär ekonomi med låga koldioxidutsläpp.
  • En övergång till ett samhälle och en ekonomi som präglas av social delaktighet – anständigt arbete och mänskliga rättigheter.
  • En övergång till en hållbar livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion.
  • Investeringar i innovation och en långsiktig modernisering av infrastruktur och främjande av hållbara företag.
  • Åtgärder för att se till att handeln främjar en global hållbar utveckling.

Observationsgruppen för hållbar utveckling arbetar för att alla dessa förändringar ska genomföras på ett konsekvent och integrerat sätt, så att fördelarna för samhället blir så stora som möjligt.