Migration och asyl

En framåtblickande och övergripande europeisk migrations- och asylpolitik som grundar sig på solidaritet är ett viktigt mål för EU. Syftet med migrationspolitiken är att få till stånd en balanserad strategi för både reguljär och irreguljär invandring.

Det organiserade civila samhället spelar en viktig roll i EU:s invandringspolitik genom att bidra med en social dimension och ett mervärde. Det civila samhället bidrar också, med sitt stöd till flyktingar och migranter, till en mer human migrationshantering och en framgångsrik integrering av nyanlända. Den sociala integrationen av nyanlända kan endast ske på gräsrotsnivå, på arbetsplatser, i skolor och organisationer.

Migrationsfrågor behandlas av sektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC) eller sektionen för yttre förbindelser (REX). En tematisk studiegrupp om invandring och integration arbetar under ledning av SOC-sektionen och anordnar evenemang med fokus på det civila samhällets roll i migrationshantering och integration.

SOC-sektionen sköter också sekretariatet för det europeiska migrationsforumet, som EESK anordnar i samarbete med Europeiska kommissionen. Det europeiska migrationsforumet är en plattform för dialog mellan det civila samhället och EU:s institutioner i frågor som rör migration, asyl och integration av tredjelandsmedborgare. Där samlas, minst en gång om året, företrädare för organisationer i det civila samhället, de lokala och regionala myndigheterna, medlemsstaterna och EU-institutionerna.