Sektionen för Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning (ECO)

This page is also available in

Sektionen för Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning (ECO) är en av EESK:s sex sektioner. Sektionens huvudsakliga uppgift är att utarbeta yttranden som återspeglar det organiserade civila samhällets synpunkter och lägga fram dem för antagande av EESK:s plenarförsamling. Yttrandena handlar om följande delar av EU-politiken:

  • När det gäller Ekonomiska och monetära unionen (EMU) hanterar ECO-sektionen samordningen av den ekonomiska politiken och finanspolitiken inom ramen för den europeiska planeringsterminen, initiativ för att fördjupa och fullborda EMU:s struktur till följd av den ekonomiska krisen och andra frågor som rör ekonomisk styrning, i syfte att säkerställa stabilitet, tillväxt och sysselsättning.
  • I ECO-sektionens behörighetsområde ingår frågor som rör EU:s budget (fleråriga budgetramen), inbegripet de egna medlen och EU:s budget samt statistik.
  • ECO-sektionen ansvarar för att behandla frågor som rör ett rättvist och effektivt skattesystem, inbegripet åtgärder mot penningtvätt.
  • Den behandlar även frågor som rör finans- och kapitalmarknadernas stabilitet, funktion och integration.
  • ECO-sektionen behandlar även frågor som rör sammanhållnings-, regional- och stadspolitik som syftar till att minska de ekonomiska, sociala och territoriella skillnaderna i EU och främja tillväxt och sysselsättning.

Förutom att utarbeta yttranden anordnar sektionen regelbundet offentliga hearingar och tematiska diskussioner om aktuella frågor inom sina behörighetsområden. Dessutom deltar ECO-sektionens medlemmar ofta i olika evenemang i Bryssel och i hela EU och upprätthåller på så sätt nära kontakter mellan beslutsfattare och företrädare för det civila samhället.

Tolv medlemmar ingår i ECO-sektionens presidium, som ansvarar för samordningen av sektionens arbete. Sektionen har utsett en tematisk studiegrupp som ska utarbeta specifika yttranden med koppling till den ekonomiska och finanspolitiska styrningen av euroområdet.

Det arbete som ECO-sektionens medlemmar utför stöds av ECO-sektionens sekretariat.

Downloads

ECO priorities for 2021

End of mandate report 2018–2020 – Stefano Palmieri, ECO section president

ECO priorities (summary)

ECO priorities (full version)

EESC political priorities for 2018