Tematiska studiegruppen om invandring och integration

EESK har inrättat en tematisk studiegrupp om invandring och integration (IMI), som består av medlemmar från EESK:s sektioner på olika politikområden och som företräder arbetsgivare, arbetstagare och gruppen Mångfald Europa. Målen för denna grupp, som stöder EESK:s arbete i frågor som rör migration och asyl, är att

  • främja utvecklingen av en gemensam europeisk invandrings- och integrationspolitik baserad på principerna om grundläggande rättigheter och solidaritet, med ett starkt deltagande av det civila samhället,
  • förbereda EESK:s bidrag till det europeiska migrationsforumet,
  • ge konkret form åt EESK:s roll som mellanhand mellan det organiserade civila samhället och EU-institutionerna på det migrationspolitiska området och när det gäller integration av migranter.

Sedan 2009 har den tematiska studiegruppen om invandring och integration utarbetat yttranden och anordnat hearingar och konferenser om olika integrationsrelaterade ämnen (t.ex. invandrade företagares bidrag till ekonomin, social innovation för flyktingars integration och det civila samhällets stöd till migranter och flyktingar). I detta syfte har man samarbetat med externa partner från det civila samhället, den akademiska världen och nationella myndigheter och EU-myndigheter. IMI:s medlemmar deltar aktivt i det europeiska migrationsforumet. IMI organiserar även samrådsmöten om format eller frågor för kommande sammanträden i migrationsforumet.