Det europeiska medborgarinitiativet

Sedan den 1 april 2012 har EU:s medborgare kunnat utnyttja en ny rättighet som ger dem ett stärkt inflytande: det europeiska medborgarinitiativet. Det infördes genom artikel 11 i Lissabonfördraget, och ger medborgare som lyckas samla in minst en miljon underskrifter från minst sju medlemsstater rätt att be Europeiska kommissionen att lägga fram förslag om ny EU-lagstiftning eller ändra befintlig lagstiftning (primärrätten undantagen).

Den allmänna rättsliga ramen för medborgarinitiativet fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet och dess bilagor.

I egenskap av förespråkare för medborgarnas rätt till deltagande och språkrör för det civila samhället stödde EESK idén om ett medborgarinitiativ redan från starten och kämpade för en enkel och begriplig uppsättning regler, vilket framgår av de yttranden som kommittén antagit om medborgarinitiativet:

EESK spelar en aktiv roll för att främja medborgarinitiativet och skapa nätverk för de berörda aktörerna genom att anordna en årlig konferens, Europeiska medborgarinitiativets dag, och andra informationsseminarier i ämnet. Kommittén har också en ledande roll i det interinstitutionella samarbetet mellan de behöriga EU-myndigheterna. Kort sagt uppfattar EESK sin roll som tvåfaldig:

  • Kommittén främjar nya initiativ genom att tillhandahålla en plattform för dialog och information, samla intresserade initiativtagare och stå värd för sammanträden i sin roll som det civila samhällets knutpunkt.
  • Kommittén fungerar som institutionell mentor, som i samband med utvärderingsfasen erbjuder kommissionen sin hjälp som medarrangör av en offentlig hearing och/eller genom att utarbeta ett yttrande om ett framgångsrikt medborgarinitiativ inför kommissionens utvärdering, inom ramen för kommitténs normala rådgivande roll.

För mer information om de tjänster relaterade till medborgarinitiativet som EESK erbjuder, se avsnittet ”Europeiska medborgarinitiativet vid EESK” eller vår publikation ”Europeiska demokratipasset”, eller kontakta sekretariatet för europeiska medborgarinitiativet via vårt kontaktformulär.

Tveka inte att besöka kommissionens officiella webbplats om medborgarinitiativet för att få fullständig information om det europeiska medborgarinitiativet, bl.a. om hur det fungerar, de senaste nyheterna och alla registrerade framgångsrika, pågående och tidigare initiativ.

Downloads

European Democracy Passport