Gruppen för civilsamhällesorganisationer

Att Gruppen för civilsamhällesorganisationer (grupp III) finns, vid sidan av Arbetsgivargruppen och Arbetstagargruppen, gör kommittén till en dynamisk kraft med full befogenhet att föra fram intressefrågor från de olika ekonomiska, sociala och yrkesmässiga organisationer samt medborgarorganisationer som utgör det civila samhället i medlemsstaterna.

I linje med de ändringar som infördes genom Lissabonfördraget består grupp III av ”andra företrädare för det civila samhället, särskilt inom socioekonomiska, medborgerliga områden och fackområden samt kulturella områden”.

Ett unikt kännetecken som format grupp III:s identitet är bredden av sektorer som företräds. Medlemmarna kommer från organisationer som företräder följande intressen:

 • Den akademiska världen (naturvetenskapliga forskare, ekonomer, sociologer osv.)
 • Medborgardeltagande och medborgarnas egenmakt
 • Det civila samhällets utveckling
 • Konsumenter
 • Miljö, kulturarv och hållbar utveckling
 • Jordbruk, fiske- och kustsamhällen, skogsbruk
 • Skydd av de mänskliga rättigheterna (frågor som rör barn, äldre, familjer, jämställdhet, marginaliserade och missgynnade grupper, migranter och flyktingar, minoriteter, personer med funktionsnedsättning, kvinnor och ungdomar)
 • Fria yrken (advokater, läkare, ingenjörer osv.)
 • Mikroföretag, små och medelstora företag och hantverksföretag
 • Den sociala ekonomin (välgörenhetsorganisationer, kooperativ, stiftelser, ömsesidiga bolag och sociala företag)

Det övergripande syftet med grupp III är att verkligen stärka deltagandedemokratin i hela EU och se till att EESK:s yttranden om EU:s lagstiftningsförslag återspeglar alla EU-medborgares intressen. Grupp III:s verksamhet bygger därför på tre pelare:

 • Mångfald i demokratin
 • Skapande av samförstånd
 • Engagemang från det europeiska civila samhällets sida – agera lokalt

Under sitt ordförandeskap 2020–2025 kommer gruppen att inrikta sitt arbete på ”Fattigdomen och det civila samhällets organisationers roll i att bekämpa den”.

Downloads

2024 WORK PROGRAMME OF THE CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS’ GROUP (Subject to review according to developments during the year)