Kontaktgruppen

Kontaktgruppen inrättades 2004 för att tillhandahålla en ram för politisk dialog och samarbete mellan EESK och de europeiska organisationer och nätverk som gruppen har kontakter med, samt andra EU-institutioner, om övergripande frågor av gemensamt intresse.

Gruppen slår en unik bro mellan det civila samhällets organisationer och EU:s institutioner, som uppmuntrar den civila dialogen och främjar deltagardemokratin. Den är en kanal genom vilken det civila samhället kan diskutera och påverka EU:s dagordning och beslutsfattande (i enlighet med artikel 11 i EU-fördraget).

Kontaktgruppen deltar i organisationen av gemensamma initiativ och evenemang samt hearingar, konferenser och seminarier på teman av gemensamt intresse. Dess viktigaste årliga evenemang är det civila samhällets dagar, som man anordnar tillsammans med EESK.