Tematiska studiegruppen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

This page is also available in

Som fullvärdiga medborgare har personer med funktionsnedsättning lika rättigheter och rätt till värdighet, likabehandling, ett självständigt liv och full delaktighet i samhället. Att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att åtnjuta dessa rättigheter är huvudsyftet med EU:s långsiktiga strategi för deras aktiva integration.

EU verkar för en aktiv integration och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i samhället, i linje med EU:s människorättsstrategi för handikappfrågor. 2010 antog kommissionen EU:s handikappstrategi 2010–2020 och 2007 undertecknade EU Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning utgör cirka en sjättedel av EU:s totala befolkning i arbetsför ålder, men deras sysselsättningsgrad är jämförelsevis låg. Med lite mer hjälp skulle dock miljontals EU-medborgare med funktionsnedsättning kunna komma in på eller återvända till arbetsmarknaden. Lika tillgång till utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta fullt ut i samhällslivet och höja sin livskvalitet.

EESK har inrättat en tematisk studiegrupp om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som består av medlemmar från EESK:s sektioner på olika politikområden och som företräder arbetsgivare, arbetstagare och gruppen Mångfald Europa. Målen för denna grupp är att

  • tillhandahålla ett forum för det civila samhällets perspektiv, särskilt för handikapporganisationer,
  • utvärdera och samla in reaktioner på framstegen i genomförandet av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UNCRPD).