Sektorsgrupperingen för små och medelstora företag, hantverksföretag och familjeföretag

This page is also available in

Sektorsgrupperingen för små och medelstora företag, hantverksföretag och familjeföretag består för närvarande av medlemmar från Arbetsgivargruppen och från Övriga intressegrupper.

Sektorsgrupperingens sekretariat sköts av Övriga intressegrupper.

Prioriteringar:

Den övergripande målsättningen för sektorsgrupperingen är att övervaka alla aspekter med koppling till politiken för små och medelstora företag, med särskild tonvikt på hantverks- och familjeföretagens specifika behov. Vi vill fokusera på dessa viktiga ekonomiska och sociala aktörer.

Under det senaste årtiondet har de små och medelstora företagen bidragit till att hålla uppe investeringarna och samtidigt sysselsättningen och, ofta med stora svårigheter, övervinna de finansiella begränsningar som en kreditmarknad med restriktioner och oskäliga betalningsförseningar innebär.

Icke desto mindre fortsätter de små och medelstora företagen att vara den verkliga ryggraden i den europeiska ekonomin. Under de senaste åren har de ställts inför nya ekonomiska och industriella utvecklingstendenser. De kommer att behöva hantera många utmaningar under en nära framtid. Det behövs innovation och digitalisering, yrkesfärdigheter och lättare tillgång till finansiella marknader. Kraftiga nedskärningar bör göras i överreglering och administrativa bördor.

Den föråldrade definitionen av små och medelstora företag måste anpassas så att den återspeglar den nuvarande mycket skiftande karaktären hos dessa typer av företag.

Samtidigt är begreppet "hantverk" en annan fråga som måste behandlas. Vi måste se på hantverksföretagen som bärare av den traditionella tillverkningens företagaranda. Ett företags storlek bör därför inte vara avgörande för huruvida det (rättsligt) ska kunna klassificeras som ett hantverksföretag.