Facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN)

This page is also available in

Rörlighet, transeuropeiska nät, utvecklingen av informationssamhället, energi och tjänster av allmänt intresse är förutsättningar för EU-medborgarnas välbefinnande och en fungerande inre marknad. Facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället (TEN) arbetar med alla dessa frågor.

Yttrandena är resultatet av ett nära samarbete med övriga EU-institutioner, berörda parter samt de organisationer som företräder det civila samhället och som berörs av dessa frågor.

TEN-sektionen utför sitt arbete genom

  • yttranden: på grundval av ingående analyser och en samförståndsskapande process bidrar EESK till att EU:s politik bättre motsvarar det europeiska civila samhällets förväntningar,
  • projektrapporter,
  • studier,
  • nära samarbete med Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och de europeiska civilsamhällesorganisationerna,
  • anordnande av evenemang om relevanta ämnen: offentliga hearingar, konferenser och sammanträden med deltagande av experter, beslutsfattare, berörda parter och allmänheten, samt
  • sina medlemmars aktiva deltagande i viktiga evenemang som anordnas av andra organisationer.

Downloads

Work programme 2019

End of mandate report 2018-2020 - Section TEN, Pres. P. J. COULON