Tillfälliga arbetsgruppen för partskonferensen

I februari 2022 inrättade EESK en tillfällig arbetsgrupp för partskonferensen (COP) för FN:s ramkonvention om klimatförändringar i syfte att utveckla ett mer strategiskt, inkluderande och permanent EESK-engagemang i UNFCCC-processen.

Den tillfälliga arbetsgruppen syftar till att stärka kommitténs deltagande i partskonferensens årliga möten, samtidigt som man säkerställer kontinuitet och strategiskt engagemang från alla berörda EESK-organ i processen. Inrättandet av denna tillfälliga arbetsgrupp avspeglar EESK:s löpande klimatåtgärder under hela året och gör det möjligt att gå ännu längre än UNFCCC-processen med kompletterande och mer diversifierade medel. Genom att samordna kommitténs klimatinsatser skulle arbetsgruppen förbättra EESK:s bidrag till den internationella processen för klimatstyrning och på så sätt bidra till EU:s klimatneutralitetsmål för 2050 på ett mer meningsfullt sätt.

Den tillfälliga arbetsgruppen består av medlemmar från Arbetsgivargruppen, Arbetstagargruppen och Gruppen för civilsamhällesorganisationer samt en ungdomsföreträdare.

Den har fått i uppdrag att

  • skaffa sig kunskap om UNFCCC-processen och hålla sig à jour med de centrala aspekterna av förhandlingarna, vilket kan inbegripa särskild utbildning för den tillfälliga arbetsgruppens medlemmar (och för EESK:s delegation vid partskonferensen),
  • utarbeta en övergripande årlig arbetsplan med huvudsaklig inriktning på nästa möte inom partskonferensen, inklusive viktiga milstolpar (yttranden, evenemang m.m.), kartläggning av intressenter och partner, en kommunikationsstrategi och olika informationskällor (t.ex. offentliggörande av IPCC-rapporter),
  • säkerställa ett strategiskt sektorsövergripande tillvägagångssätt genom nära samarbete med EESK:s olika grupper och organ, och underlätta samordningen av genomförandet av partskonferensens verksamhet i arbetet inom EESK:s organ och vice versa (t.ex. genom att koppla samman relevanta EESK-yttranden och annat pågående arbete),
  • vid behov bidra till det förberedande arbetet inom EESK:s delegation till partskonferensen (vars årliga sammansättning bör baseras på en kontinuitetsregel på 50 % och inbegripa ytterligare en ungdomsdelegat),
  • samordna utarbetandet av en EESK-resolution om partskonferensen, som ska vara anpassad till prioriteringarna inför nästa partskonferens och UNFCCC:s förhandlingsprocesser och antas minst två månader före partskonferensens möte,
  • upprätthålla regelbunden kommunikation med NAT-utskottets presidium och berörda EESK-organ för att säkerställa COP-processens centrala roll i EESK:s beslutsfattande,
  • rapportera tillbaka till EESK:s presidium minst tre gånger om året.

Downloads

Activity report 2022-2023 Ad-hoc group con COP