Tjänster av allmänt intresse

This page is also available in

Tjänster av allmänt intresse är en bärande pelare i den europeiska sociala modellen och en social marknadsekonomi.

De omfattar områden såsom bostäder, vatten- och energiförsörjning, avfalls- och avloppshantering, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård, sociala tjänster, ungdom och familj, kultur och kommunikation inom samhället, bl.a. radio och tv, internet och telefoni.

Tjänster av allmänt intresse hjälper människor att leva ett värdigt liv och säkerställer att alla har rätt att få tillgång till grundläggande varor och tjänster. De säkerställer rättvisa, social sammanhållning och social integration och bidrar till likabehandling av alla EU-medborgare.

De utgör en viktig faktor i främjandet av ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt en hållbar utveckling.

Tjänster av allmänt intresse fungerar också som en buffert mot de mest skadliga sociala och regionala effekterna, eftersom de har sin grund i målet att garantera allmän tillgång till grundläggande varor och tjänster samt grundläggande rättigheter.

EESK har inrättat en tematisk studiegrupp om tjänster av allmänt intresse som har i uppdrag att bedöma det europeiska organiserade civila samhällets farhågor och främja dess ståndpunkter när det gäller tjänster av allmänt intresse.

Det övergripande målet är att bidra till att säkerställa att alla EU-medborgare har tillgång till högkvalitativa och ekonomiskt överkomliga tjänster av allmänt intresse.