Sysselsättning

I takt med den blygsamma ekonomiska återhämtningen de senaste åren har den totala sysselsättningen i EU ökat och arbetslösheten minskat. Den långsiktiga arbetslöshet och ungdomsarbetslöshet som alltjämt kvarstår är dock fortfarande oacceptabel. Europas främsta prioritering måste vara att skapa fler arbetstillfällen av hög kvalitet. Detta är en särskild prövning mot bakgrund av de strukturella drivkrafterna för förändring, såsom teknisk innovation och globalisering, som för med sig både möjligheter och utmaningar för sysselsättningen.

Medlemsstaterna har huvudansvaret för sysselsättningspolitiken. EU samarbetar dock med medlemsstaterna för att bedriva en samordnad strategi: den europeiska sysselsättningsstrategin. EU uppmuntrar till samarbete mellan medlemsstaterna och stöder och utvärderar deras insatser, främst genom den europeiska planeringsterminen, riktlinjerna för sysselsättningen och övervakningen av den nationella politiken (den gemensamma sysselsättningsrapporten, de nationella reformprogrammen och de landsspecifika rekommendationerna).

Europeiska kommissionen måste rådfråga EESK i frågor som rör sysselsättningen. EESK har antagit yttranden om alla viktiga initiativ på EU-nivå (t.ex. den europeiska pelaren för sociala rättigheter, riktlinjerna för sysselsättningspolitiken, sysselsättningspaketet, ungdomsgarantin).

Sysselsättningsfrågorna behandlas vanligen av sektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna (SOC) och närmare bestämt av dess observationsgrupp för arbetsmarknaden, som övervakar tendenser och utmaningar som påverkar Europas arbetskraft och arbetsmarknad.