Utbildning

Utbildning och yrkesutbildning är av avgörande betydelse för Europas framtid. Det är därför som EU har valt rätten till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande som främsta princip för sin europeiska pelare för sociala rättigheter. Utbildning handlar framför allt om att förbereda Europas framtida medborgare och göra dem medvetna om sitt ansvar i ett mångkulturellt, inkluderande samhälle, och väl rustade att kunna bidra till en konkurrenskraftig europeisk ekonomi. I ett samhälle som snabbt måste kunna reagera på nya utmaningar, såsom den ökande teknikanvändningen, som påverkar alla arbeten och branscher, har livslångt lärande blivit en ny prioritering eftersom det kan hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att framgångsrikt reagera på det som händer på marknaden och gör att arbetslösa kan fortbilda eller omskola sig så att de kan återgå till arbetslivet. Livslångt lärande är särskilt värdefullt för människor från utsatta samhällsgrupper, t.ex. äldre och lågkvalificerade.

Ansvaret för de nationella utbildningssystemen ligger hos medlemsstaterna, men EU har befogenhet att vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera dem genom initiativ såsom Erasmus+, som stöder en rad olika projekt, och den nya kompetensagendan, som hjälper människor att hitta högkvalitativa arbetstillfällen och förbättra sina möjligheter i livet.

I sina yttranden och informationsrapporter på området har EESK försvarat medborgarnas rätt till högkvalitativ utbildning, lärlingsutbildning och praktiktjänstgöring, och till rättvisa möjligheter på en arbetsmarknad för alla.