Det civila samhällets dagar

This page is also available in

Evenemanget Det civila samhällets dagar är en symbol för samarbetet mellan EESK och de medlemmar i kontaktgruppen som företräder organisationer och nätverk i det europeiska civila samhället.

Initiativet bidrar till att framhäva kommittén som en särskild partner för organisationer och nätverk inom områden som är av gemensamt intresse, till exempel ”dialog och deltagande”, mot bakgrund av artikel 11 i fördraget om Europeiska unionen.

Det syftar även till att lyfta fram mervärdet av en politisk dialog mellan kommittén och det europeiska civila samhällets organisationer och nätverk samtidigt som det inrättas en genuin strukturerad civil dialog mellan dessa organisationer och nätverk och EU-institutionerna.

Det övergripande syftet med Det civila samhällets dagar är därför att framhålla civilsamhällesorganisationernas bidrag till att bygga ett EU som är mer i linje med medborgarnas förväntningar.

Det gör det också möjligt för dem att befästa sin roll när det gäller att främja större deltagande av det civila samhället i det europeiska projektet på alla nivåer, och på så sätt öka EU-åtgärdernas och EU-institutionernas demokratiska legitimitet, som ett komplement till den representativa demokratin.