Tvarus vystymasis

2015 m. rugsėjo mėn. pasaulio šalių vadovai patvirtino JT darbotvarkę „Keiskime mūsų pasaulį. Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 m.“ ir, siekdami panaikinti skurdą, apsaugoti mūsų planetą, užtikrinti žmogaus teisių apsaugą ir klestėjimą visiems, nustatė darnaus vystymosi tikslus (DVT). Šios darbotvarkės patvirtinimas – tai istorinis perėjimas prie naujo modelio visuotinai ir bendrai mažinant ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos skirtumus. Šis procesas visapusiškai atspindi europines socialinio teisingumo, demokratinio valdymo ir socialinės rinkos ekonomikos, taip pat aplinkos apsaugos, vertybes.

Pasitelkdami Tvaraus vystymosi observatoriją skatiname Europą visapusiškai laikytis JT darbotvarkės iki 2030 m. ir ją įgyvendinti, taip rodant pavyzdį visam pasauliui.

Kalbant konkrečiau, nustatėme šias pagrindines politikos sritis, kuriose, siekiant užtikrinti tvarų vystymąsi, būtini esminiai pokyčiai ES:

  • teisingas perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų, žiedinės ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos;
  • perėjimas prie socialine įtrauktimi grindžiamos visuomenės ir ekonomikos, užtikrinant galimybę gauti deramą darbą ir pagarbą žmogaus teisėms;
  • perėjimas prie tvarios maisto gamybos ir vartojimo;
  • investicijos į inovacijas ir ilgalaikės infrastruktūros modernizavimą ir skatinimas kurti tvarias įmones;
  • prekyba kaip visuotinio tvaraus vystymosi skatinimo priemonė.

Tvaraus vystymosi observatorija stengiasi užtikrinti, kad šis perėjimas vyktų nuosekliai ir integruotai, siekiant optimizuoti naudą visuomenei.