Migracija ir prieglobstis

Vienas svarbiausių Europos Sąjungos tikslų – solidarumu grindžiama perspektyvinė ir išsami Europos migracijos ir prieglobsčio politika. Migracijos politika siekiama nustatyti suderintą požiūrį sprendžiant teisėtos ir neteisėtos imigracijos klausimus.

Organizuota pilietinė visuomenė atlieka svarbų vaidmenį Europos imigracijos politikai suteikdama socialinį matmenį ir pridėtinę vertę. Be to, pilietinė visuomenė, remdama pabėgėlius ir migrantus, prisideda prie humaniškesnio migracijos valdymo ir sėkmingos atvykėlių integracijos. Socialinė atvykėlių integracija galima tik vietos lygmeniu, pavyzdžiui, darbo vietoje, mokykloje ar organizacijoje.

Migracijos klausimus nagrinėja Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius (SOC) arba Išorės santykių skyrius (REX). SOC skyriuje veikia teminė tyrimo grupė dėl imigracijos ir integracijos (IMI), kuri organizuoja pilietinės visuomenės vaidmeniui migracijos valdymo ir integracijos srityje skirtus renginius.

SOC skyrius taip pat teikia sekretoriato paslaugas Europos migracijos forumui, kurio veiklą EESRK organizuoja kartu su Europos Komisija. EMF yra pilietinės visuomenės ir Europos institucijų dialogui skirta platforma, kurioje aptariami su migracija, prieglobsčiu ir trečiųjų šalių piliečių integracija susiję klausimai. Bent kartą per metus jis suburia pilietinės visuomenės organizacijų, vietos ir regionų valdžios institucijų, valstybių narių ir ES institucijų atstovus.