Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyrius (ECO)

This page is also available in

Ekonominės ir pinigų sąjungos, ekonominės ir socialinės sanglaudos skyrius (ECO) yra vienas iš šešių specializuotų EESRK skyrių. Pagrindinis jo uždavinys – rengti ir teikti EESRK plenarinei asamblėjai priimti nuomones, kuriose išdėstomas organizuotos pilietinės visuomenės požiūris į šių sričių ES politikos formavimą:

  • Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) srityje ECO skyrius yra atsakingas už ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimą per Europos semestrą, iniciatyvas, skirtas po ekonomikos krizės stiprinti ir baigti kurti EPS struktūrą, ir kitus su ekonomikos valdymu susijusius klausimus, siekiant užtikrinti stabilumą, augimą ir užimtumą.
  • ECO skyriaus kompetencijai priklauso ir perspektyviniai finansiniai planai, nuosavi ištekliai ir Europos Sąjungos biudžetas bei statistikos klausimai.
  • Mokesčių srityje ECO skyrius yra atsakingas už mokesčių ir įstatymų suderinimo problemų sprendimą.
  • Jis taip pat nagrinėja klausimus, susijusius su finansų ir kapitalo rinkų stabilumu, veikimu ir integravimu.
  • ECO skyriaus kompetencija taip pat apima sanglaudos, regioninę ir miestų politiką, kuria siekiama mažinti ekonominius, socialinius ir teritorinius skirtumus ES ir skatinti augimą bei užimtumą.

Šis skyrius ne tik rengia nuomones, bet ir periodiškai organizuoja viešuosius klausymus ir temines diskusijas aktualiais klausimais savo kompetencijos srityse. Be to, ECO skyriaus nariai dažnai dalyvauja įvairiuose renginiuose Briuselyje ir visoje ES, taip palaikydami glaudų sprendimus priimančių asmenų ir pilietinės visuomenės atstovų ryšį.

Dvylika ECO skyriaus narių sudaro ECO skyriaus biurą, atsakingą už skyriaus darbo koordinavimą. Skyrius įsteigė nuolatinę tyrimo grupę, kuri rengia specialias nuomones dėl euro zonos ekonomikos ir biudžeto valdymo.

ECO skyriaus nariams veiklą vykdyti padeda ECO skyriaus sekretoriatas.

Downloads

End of mandate report 2018–2020 – Stefano Palmieri, ECO section president

ECO priorities (summary)

ECO priorities (full version)

EESC political priorities for 2018