Socialiniai reikalai

ES gyvena 25 mln. darbo neturinčių asmenų, o 122 mln. žmonių gresia skurdas arba socialinė atskirtis. Šie skaičiai rodo, jog būtina didesnė ekonominė konvergencija Europos piliečių gyvenimui pagerinti. Įtrauki ir aktyvi darbo rinkos politika yra labai svarbi, kad žmonės gautų deramą darbą, tačiau teisingos ir veiksmingos socialinės gerovės sistemos turi lemiamos reikšmės užtikrinant socialinę apsaugą visiems ir socialinę vis dar nuo visuomenės atskirtų asmenų įtrauktį.

Socialiniai reikalai apima šias sritis: deramos darbo vietos, socialinė apsauga ir įtrauktis, skurdo mažinimas, lyčių lygybė, neįgalieji, vaikų ir šeimų poreikiai, jaunimas, vyresnio amžiaus asmenys ir mažumos, pavyzdžiui, romai, sveikatos priežiūros, teisingumo, švietimo, kultūros ir sporto prieiga, savanorystė ir aktyvus pilietiškumas. Pagrindinis socialinės politikos dėmesys  visose srityse skiriamas vienodų sąlygų užtikrinimui, o pagrindinė ES lygmens priemonė yra Europos socialinių teisių ramstis.

Glaudžiai susijusios temos: užimtumas, švietimas ir mokymas, migracija ir prieglobstis, pagrindinės ir piliečių teisės, kurias daugiausia nagrinėja Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius (SOC). SOC skyriaus Darbo rinkos observatorija konkrečiai stebi Europos darbuotojams ir darbo rinkai tenkančius iššūkius. Šiuos konkrečius klausimus nagrinėja teminės tyrimo grupės dėl neįgaliųjų teisių ir romų įtraukties. Be to, EESRK, šioje srityje parengęs ne vieną nuomonę, sukūrė platų socialinį teisyną.