APMOKESTINIMAS

Pirminis apmokestinimo tikslas – valdžios sektoriaus pajamų formavimas, tačiau jis turi poveikio ir kitoms svarbioms politikos sritims, pavyzdžiui, konkurencijos, užimtumo ir investicijų.

Mokesčiai renkami iš fizinių asmenų ir įmonių ir taikomi pajamoms, vartojimui, turtui, nuosavybei arba tam tikrai ekonominei veiklai. Už reikalavimų nesilaikymą baudžiama pagal įstatymą.

Apmokestinimas yra naudinga priemonė valdžios institucijoms, nes jis gali būti naudojamas siekiant daryti poveikį ekonominės veiklos vykdytojų elgesiui. Todėl valstybės narės gina savo prerogatyvas šioje srityje ir dėl to tampa sudėtingiau suderinti ES lygmens priemones. Reikėtų prisiminti, kad dėl visų Europos teisės aktų mokesčių srityje Taryba turi priimti vieningą sprendimą.

Platus apmokestinimo poveikis taip pat reiškia, kad kartais valstybės narės dėl konkurencingumo priežasčių toliau taiko tam tikras mokesčių priemones, nors visuotinai pripažįstama, kad jos kenkia visai ES.

EESRK ir apmokestinimas

EESRK tvirtina, kad valstybės narės nepakankamai įvertina, kaip svarbu kuo labiau suderinti mokesčius, kad ekonominė ir pinigų sąjunga veiktų efektyviai ir kad būtų padaryta didesnė pažanga. EESRK pritaria didesniam derinimui ir koordinavimui šalinant mokesčių kliūtis tarpvalstybinei prekybai vidaus rinkoje. Siekdamos kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu, taip pat agresyviu mokesčių planavimu, valstybės narės turi daugiau ir glaudžiau bendradarbiauti. Kalbant apie netiesioginius mokesčius, EESRK pritaria, kad būtina sukurti patikimą bendrą Europos PVM erdvę.