Visuomeninės veiklos kategorija

Visuomeninės veiklos kategoriją sudaro nariai, priklausantys nacionalinėms arba ES lygmens visuomeninėms organizacijoms ir atstovaujantys fondams, asociacijoms, NVO ir kitų rūšių organizacijoms, kurios savo veikla propaguoja teisinės valstybės principą ir laisvą asmenų judėjimą, taip pat gina pilietines laisves ir žmogaus teises. Dabartiniu laikotarpiu, kai kyla grėsmė asociacijų laisvei ir apskritai visuomeninės organizacijos turi dėti daugiau pastangų, kad galėtų išsaugoti savo laisvę ir nepriklausomumą, šios kategorijos nariai, siekdami suteikti naują postūmį Europos pilietinei visuomenei, ketina pasiūlyti EESRK idėjų apmąstymams ir viešosios politikos priemonių.

Sąvoka „visuomeninė veikla“ siejama su tarpinių struktūrų atliekamu tarpininko tarp asmens ir valstybės vaidmeniu ginant bendrąjį interesą ir lemiamos svarbos vertybes – abipusę pagarbą ir altruizmą, kurie savo ruožtu yra pliuralizmo ir socialinės naudos prielaida.

Visuomeninės veiklos organizacijos atspindi didelę interesų ir tapatybių įvairovę, būdingą šiuolaikinei visuomenei, o jos tikslas – sukurti sąlygas prasmingam pilietiniam dialogui. Dabartiniu niūriu laikotarpiu, kai vis dažniau susiduriame su nepakanta, socialine nelygybe ir visuomeninės veiklos ribojimu, galimybės stiprinti pilietinę visuomenę mums suteikia viltį.

Kategorijai sekretoriato paslaugas teikia Pilietinės visuomenės organizacijų grupė (III grupė).