Pramonės permainų konsultacinė komisija (CCMI)

Pramonės permainų konsultacinė komisija (dažniausiai vartojamas jos prancūziško pavadinimo akronimas – CCMI, Commission consultative des mutations industrielles) nagrinėja pramonės permainas įvairiuose sektoriuose, siekdama nuo jų neatsilikti ir vertinti jas pagal Europos ekonominio ir socialinio modelio vertybes.

CCMI pakeitė Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB) patariamąjį komitetą po to, kai 2002 m. liepos 23 d. ši bendrija nustojo egzistavusi. Ji įsteigta kaip atskiras EESRK organas ir jos kompetencija apima visus pramonės sektorius gamybos ir paslaugų teikimo srityje.

CCMI sudaro EESRK nariai ir išorės atstovai.

Išorės atstovus EESRK skiria iš Europos lygmeniu organizuotai pilietinei visuomenei atstovaujančių sektoriaus asociacijų.

CCMI pirmininkas yra EESRK narys, o bendrapirmininkis – išorės atstovas.

CCMI komisijos kompetencijos sritis:

  • toliau apima tas anglių ir plieno pramonės sritis bei jų gamybos ir vartojimo grandines, kuriose ES aktyviai veikia;
  • apima pramonės permainų poveikį kitiems pramonės ir paslaugų sektoriams ir apskritai, pavyzdžiui, užimtumui, socialinei ir struktūrinei politikai, tvariam vystymuisi, energetikos pertvarkai ir kt.;
  • pastaruoju metu apima skaitmeninės pramonės permainas ir jų ir poveikį sektoriams ir visuomenei, pavyzdžiui, kiek tai susiję su paslaugų ir finansų sektoriais, automobilių sektoriumi, sveikatos priežiūros sektoriumi ir skaitmeninių pramonės permainų poveikiu užimtumui, mokymui, švietimui, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėms, socialiniam ir pilietiniam dialogui ir bendram perėjimui nuo Pramonės 4.0 prie Visuomenės 4.0.

CCMI gali išreikšti savo požiūrį rengdama privalomas nuomones pagal Sutarties nuostatas, neprivalomas ir tiriamąsias nuomones Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos prašymu, nuomones savo iniciatyva bei informacinius pranešimus ir organizuoti klausymus ir konferencijas.

Ji palaiko glaudžius darbo santykius su kitomis ES institucijomis ir agentūromis bei įvairiomis organizacijomis.

Downloads

The Consultative Commission on Industrial Change
CCMI political action guidelines and work programme for 2021
END OF MANDATE REPORT – 2018-2020
Compilation - end-of-mandate reports