LAISVŲJŲ PROFESIJŲ KATEGORIJA

2017 m. rugsėjo mėn. EESRK oficialiai įsteigė Laisvųjų profesijų kategoriją, kuriai priklauso profesinėms organizacijoms atstovaujantys arba patys tam tikrą profesinę veiklą vykdantys EESRK nariai. Kategorijai priklauso nariai iš valstybių narių, esančių šiaurinėje, pietinėje, rytinėje ir vakarinėje Europos Sąjungos dalyse.

Šios kategorijos nariai posėdžiauja tris kartus per metus ir aptaria naujausią Europos lygmens politinę ir teisėkūros raidą, darančią poveikį atitinkamų rūšių profesinei veiklai. Anksčiau tokį darbą vykdė nariai, priklausę kategorijai, kuri taip pat apėmė labai mažų įmonių, MVĮ ir amatų sektoriams atstovaujančius narius. Sprendimas sukurti atskirą Laisvųjų profesijų kategoriją rodo įsipareigojimą siekti pagrindinio kategorijos tikslo – užtikrinti, kad šios profesijos turėtų bendrą veikimo pagrindą ir artimiausiais metais atskleistų savo potencialą Europos Sąjungoje. Todėl Romoje įvykusį neeilinį Pilietinės visuomenės organizacijų grupės posėdį „Laisvosios profesijos – Europos vystymosi svertas. Europos specialistų manifestas“ galima laikyti šios kategorijos veiklos kertiniu akmeniu ir indėliu kuriant platformų darbo metodą, leidžiantį Europos suinteresuotiesiems subjektams prisidėti prie šio proceso.

Kasmet kategorija rengia Laisvųjų profesijų dieną, per kurią daugiausiai dėmesio skiriama klausimams, darantiems itin didelį poveikį verčiantis tam tikrų rūšių profesine veikla, pavyzdžiui, skaitmenizacijos ir dirbtinio intelekto srityse.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society