Užimtumas

Pastaraisiais metais šiek tiek atsigaunant ekonomikai ES augo bendras užimtumo lygis ir mažėjo nedarbo lygis. Tačiau dabartiniai ilgalaikių bedarbių ir jaunimo nedarbo rodikliai išlieka nepriimtini. Aukščiausias Europos prioritetas turėtų būti sukurti daugiau kokybiškų darbo vietų. Tai yra didelis išbandymas atsižvelgiant į struktūrinius pokyčius skatinančias technologines inovacijas ir globalizaciją, kurios užimtumo srityje ne tik suteikia galimybių, bet ir kelia sunkumų.

Už užimtumo politiką pirmiausia atsako valstybės narės. Tačiau ES kartu su jomis siekia įgyvendinti koordinuotą strategiją – Europos užimtumo strategiją. ES skatina valstybes nares bendradarbiauti tarpusavyje ir remia bei vertina jų pastangas, daugiausia įgyvendinant Europos semestrą, užimtumo gaires ir nacionalinės politikos stebėseną (bendra užimtumo ataskaita, nacionalinės reformų programos ir konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos).

Europos Komisija užimtumo klausimais privalo konsultuotis su EESRK. EESRK yra priėmęs nuomones dėl visų pagrindinių ES lygmens iniciatyvų (pvz., Europos socialinių teisių ramsčio, užimtumo politikos gairių, užimtumo srities dokumentų rinkinio, Jaunimo garantijų iniciatyvos).

Užimtumo klausimus paprastai nagrinėja Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius (SOC), o konkrečiai – jo Darbo rinkos observatorija, kuri stebi tendencijas ir iššūkius, darančius poveikį Europos darbuotojams ir darbo rinkai.