Pagrindinės teisės ir piliečių teisės

Europos Sąjunga – ne tik bendra rinka, bet ir bendrų vertybių, formuojančių Europos identitetą, sąjunga. Šios vertybės išdėstytos Europos Sąjungos sutartyje, be to, jos apima Pagrindinių teisių chartijoje nustatytas teises, laisves ir principus: „Sąjunga sukurta remiantis nedalomomis visuotinėmis žmogiškojo orumo, laisvės, lygybės ir solidarumo vertybėmis ir grindžiama demokratijos ir teisinės valstybės principais. Įkurdama Sąjungos pilietybę ir plėtodama laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, Sąjunga daugiausia dėmesio savo veikloje skiria žmogui.“

Chartijoje į vieną dokumentą susiejamos visos individualios, pilietinės, politinės, ekonominės ir socialinės teisės, kuriomis žmonės naudojasi ES ir kurios taikomos ES institucijoms ir valstybėms narėms įgyvendinant ES teisę.

Kiekvienas bet kurios valstybės narės pilietis turi ne tik savo šalies, bet ir Sąjungos pilietybę. Be kitų teisių, ES pilietybė taip pat suteikia teisę laisvai judėti ir gyventi ES. Vieno milijono Europos piliečių grupė gali paraginti Europos Komisiją teikti pasiūlymą dėl konkrečios iniciatyvos (Europos piliečių iniciatyva).

EESRK labai aktyviai propaguoja pagrindines teises, teisinę valstybę ir demokratiją ir ypač kovą su diskriminacija dėl rasės, etninės kilmės, negalios ar lyties.